Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Сапацинський Олег Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.11.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04050 Київ Герцена, 10
4. Код за ЄДРПОУ 24745673
5. Міжміський код та телефон, факс 044 2062885 044 2062884
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.11.2017 обрано Голова Правлiння Сапацинський Олег Володимирович
0
Зміст інформації:
З 15 листопада 2017 року на посаду Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства "ПРОСТО-страхування" обрано Сапацинського Олега Володимировича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: Протокол Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "ПРОСТО-страхування" вiд 15 листопада 2017 року. Строк, на який обрано посадову особу - безстроково. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник Голови Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння.
07.11.2017 припинено повноваження Голова Правлiння Крашенiннiков Iгор Володимирович
0
Зміст інформації:
З 07 листопада 2017 року припиненно повноваження Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства "ПРОСТО-страхування" Крашенiннiкова Iгоря Володимировича у зв’язку зi смертю. На посадi перебував з 01 жовтня 2014 року. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.11.2017 обрано Член Правлiння Степанюк Олена Вiкторiвна
0
Зміст інформації:
З 14 листопада 2017 року Членом Правлiння Приватного акцiонерного товариства "ПРОСТО-страхування" обрано Степанюк Олену Вiкторiвну (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: Протокол Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "ПРОСТО-страхування" вiд 14 листопада 2017 року. Строк, на який обрано посадову особу - безстроково. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник Начальника Юридичного управлiння, Начальник Юридичного управлiння.