Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о. генерального директора       Кисельов В.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.12.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 93100 м.Лисичанськ Малиновського, 1
4. Код за ЄДРПОУ 32359108
5. Міжміський код та телефон, факс (06451)72406 (06451)72406
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://lisugol.com/KorpUpr.aspx в мережі Інтернет 19.12.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.12.2017 звільнено Генеральний директор Ласіков Юрій Олександрович ВЕ 151725
28.08.2001 Кіровським МВ УМВС України в Донецькій області
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Міністерством енергетики та вугільної промисловості України 18.12.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу від 18.12.2017р. №113-к/к. Посадова особа Ласіков Юрій Олександрович (паспорт: серія ВЕ номер 151725 виданий 28.08.2001 р. Кіровським МВ УМВС України в Донецькій області), яка займала посаду Генеральний директор, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 3 місяці 16 днів.