Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о. генерального директора       Кисельов В.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.12.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 93100 м.Лисичанськ Малиновського, 1
4. Код за ЄДРПОУ 32359108
5. Міжміський код та телефон, факс (06451)72406 (06451)72406
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://lisugol.com/KorpUpr.aspx в мережі Інтернет 20.12.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.12.2017 призначено В.о. генерального директора Кисельов Валентин Миколайович ВС 250795
13.04.2000 Кіровським МВ УМВС України в Донецькій області
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Міністерством енергетики та вугільної промисловості України 19.12.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі наказу від 19.12.2017р. № 114-к/к. Посадова особа Кисельов Валентин Миколайович (паспорт: серія ВС номер 250795 виданий 13.04.2000 р. Кіровським МВ УМВС України в Донецькій області), призначена на посаду в.о. генерального директора. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: на період до призначення керівника цього товариства в установленому порядку.. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 06.2015р. по 10.2015р. - головний гірник з протиаварійного захисту і буровибухових робіт ДП "Львіввугілля"; з 11.2015р. по 03.2016р. - генеральний директор ДП "Укршахтгідрозахист"; з 03.2016р. по 05.2016р. - в.о. генерального директора ДП "Волиньвугілля" Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0% акцій.