Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Лупiй Богдан Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.12.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01004 Київ Шовковична, 42/44
4. Код за ЄДРПОУ 21672206
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 277-50-00 (044) 277-50-01
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.12.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.12.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Амiтан Олена Анатолiївна
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Амiтан Олени Анатолiївни (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.12.2017р. по 27.12.2017р.
27.12.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Амелiн Анатолiй Iгорович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Амелiна Анатолiя Iгоровича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.04.2017р. по 27.12.2017р.
27.12.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Бiлецька Ганна Iгорiвна
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Бiлецької Ганни Iгорiвни (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.04.2017р. по 27.12.2017р.
27.12.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Бiрюк Сергiй Олексiйович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Бiрюка Сергiя Олексiйовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.04.2017р. по 27.12.2017р.
27.12.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Бойко Юрiй Юлiйович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Бойка Юрiя Юлiйовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.04.2017р. по 27.12.2017р.
27.12.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Бродович Сергiй Васильович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Бродовича Сергiя Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.04.2017р. по 27.12.2017р.
27.12.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Веничук Євген Вячеславович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Веничука Євгена Вячеславовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.04.2017р. по 27.12.2017р.
27.12.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Волошка Володимир Леонiдович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Волошки Володимира Леонiдовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.04.2017р. по 27.12.2017р.
27.12.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Галай Володимир Васильович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Галая Володимира Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.04.2017р. по 27.12.2017р.
27.12.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Заблоцький Мар’ян Богданович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Заблоцького Мар’яна Богдановича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.04.2017р. по 27.12.2017р.
27.12.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Коломiєць Олег Анатолiйович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Коломiйця Олега Анатолiйовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.04.2017р. по 27.12.2017р.
27.12.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Мозговий Олег Миколайович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Мозгового Олега Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.04.2017р. по 27.12.2017р.
27.12.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Олексiєнко Юрiй Васильович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Олексiєнка Юрiя Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.04.2017р. по 27.12.2017р.
27.12.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Малаi Сергiос
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Малаi Сергiоса (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.04.2017р. по 27.12.2017р.
27.12.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Холодян Андрiй Iванович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Холодяна Андрiя Iвановича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 27.04.2017р. по 27.12.2017р.
27.12.2017 обрано Член Наглядової ради Амiтан Олена Анатолiївна
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Амiтан Олену Анатолiївну (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як представник акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал». Посадову особу обрано з 27.12.2017р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор, Головний юрисконсульт.
27.12.2017 обрано Член Наглядової ради Амелiн Анатолiй Iгорович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Амелiна Анатолiя Iгоровича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Представник акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал» Посадову особу обрано з 27.12.2017р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку..
27.12.2017 обрано Член Наглядової ради Бакакiн Олександр Андрiйович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Бакакiна Олександра Андрiйовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як представник акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал». Посадову особу обрано з 27.12.2017р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор, начальник вiддiлу корпоративних фiнансiв, директор, економiст з фiнансової роботи, економiст.
27.12.2017 обрано Член Наглядової ради Бiрюк Сергiй Олексiйович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Бiрюка Сергiя Олексiйовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як представник акцiонера Болайн Лтд. Посадову особу обрано з 27.12.2017р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг.
27.12.2017 обрано Член Наглядової ради Бiрюков Денис Вiкторович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Бiрюкова Дениса Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як незалежний директор. Посадову особу обрано з 27.12.2017р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор, заступник директора.
27.12.2017 обрано Член Наглядової ради Бродович Сергiй Васильович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Бродовича Сергiя Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як представник акцiонера ТОВ «Таск-Брокер». Посадову особу обрано з 27.12.2017р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор, Голова Товариства.
27.12.2017 обрано Член Наглядової ради Греньо Михайло Михайлович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Греньо Михайла Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як незалежний директор. Посадову особу обрано з 27.12.2017р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор, керiвник напрямку судового захисту.
27.12.2017 обрано Член Наглядової ради Волошка Володимир Леонiдович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Волошку Володимира Леонiдовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як представник акцiонера ТОВ «Фондова компанiя «Фаворит». Посадову особу обрано з 27.12.2017р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор.
27.12.2017 обрано Член Наглядової ради Галай Володимир Васильович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Галая Володимира Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як представник акцiонера Болайн Лтд. Посадову особу обрано з 27.12.2017р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник/заступник начальника вiддiлу депозитарної дiяльностi.
27.12.2017 обрано Член Наглядової ради Київець Олена Валерiївна
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Київець Олену Валерiївну (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як незалежний директор. Посадову особу обрано з 27.12.2017р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: завiдувач вiддiлу, науковий консультант.
27.12.2017 обрано Член Наглядової ради Мовчан Юлiя Вiталiївна
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Мовчан Юлiю Вiталiївну (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як незалежний директор. Посадову особу обрано з 27.12.2017р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: завiдувач сектору, науковий консультант.
27.12.2017 обрано Член Наглядової ради Малаi Сергiос
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Малаi Сергiос (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як представник акцiонера Крукстон Лiмiтед. Посадову особу обрано з 27.12.2017р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор.
27.12.2017 обрано Член Наглядової ради Мозговий Олег Миколайович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Мозгового Олега Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як представник акцiонера Болайн Лтд. Посадову особу обрано з 27.12.2017р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: завiдуючий кафедри мiжнародних фiнансiв, Член Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
27.12.2017 обрано Член Наглядової ради Трiпульський Григорiй Яковлевич
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Трiпульського Григорiя Яковлевича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як незалежний директор. Посадову особу обрано з 27.12.2017р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор, доцент кафедри.
27.12.2017 обрано Член Наглядової ради Холодян Андрiй Iванович
0
Зміст інформації:
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» обрано Холодяна Андрiя Iвановича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.10 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадова особа обрана як представник акцiонера Парвана Лтд. Посадову особу обрано з 27.12.2017р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: менеджер iз зовнiшньоекономiчної дiяльностi, директор юридичного департаменту.