Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння ПрАТ "ФК СОКРАТ"       Пономаренко Володимир Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 09.01.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ФК СОКРАТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04070 мiсто Київ вулиця Почайнинська, будинок 70, офiс 65
4. Код за ЄДРПОУ 21645965
5. Міжміський код та телефон, факс (+38044) 2070100 (+38044) 4814988
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.01.2018 припинено повноваження Заступник Голови Наглядової ради Михайльо Вiталiй Вiкторович
0
Зміст інформації:
Згiдно Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ФК Сократ» № 2 вiд 09.01.2018 р. прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- 09.01.2018 р. припиненi повноваження Заступника Голови Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» Михайльо Вiталiя Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) за власною заявою. Посадова особа перебувала на посадi з 29.04.2009 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини немає, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» немає. На дану посаду нiкого не обрано.