Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Начальник управління майнових відносин та правового забезпечення юридичного департаменту       Андрійчук І.Д.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.01.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01033 м. Київ вул. Саксаганського, 1
4. Код за ЄДРПОУ 37243279
5. Міжміський код та телефон, факс 0442061549 0442061507
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.01.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці pzcu.gov.ua в мережі Інтернет 18.01.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.01.2018 призначено В.о. голови правління Марченко Ірина Олександрівна СО 482359
12.10.2000 Мінське РУ ГУ МВС України в місті Києві
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Міністерством аграрної політики та продовольства України 15.01.2018 р. Призначення посадової особи виконано на підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15.01.2018 р. № 2-п. Посадова особа Марченко Ірина Олександрівна (паспорт: серія СО номер 482359 виданий 12.10.2000 р. Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві), призначена на посаду виконуючої обов'язки голови правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: не визначено. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор фінансовий, заступник директора з капітальних інвестицій, директор холдингу ТОВ "Аграрний холдинг Авангард", виконавчий директор ПП "Фірма "Бершадь Агроплюс", виконавчий директор ТОВ "ДіброваіК" за сумісництвом, директор ТОВ "Агрово Україна", радник голови Правління групи радників публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.