Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Лобiков Дмитро Валентинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.01.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69032 Запорiзька обл., м.Запорiжжя Пiвденне шосе, буд. 15
4. Код за ЄДРПОУ 00194122
5. Міжміський код та телефон, факс (061)212-24-27 (061)-212-23-36
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.zalk.pat.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.01.2018 обрано Член Дирекцiї -Директор Товариства Фiлоненко Андрiй Володимирович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Фiлоненко Андрiй Володимирович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) обрана на посаду члена Дирекцiї - Директор Товариства; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор; перший заступник голови правлiння; заступник генерального директора з розвитку; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: безстроково. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: у зв'язку з введенням посади члена Дирекцiї, згiдно роздiлу 18 Статуту Товариства; пiдстави: Протокол Наглядової ради № 15 вiд 19.01.2018р.
19.01.2018 обрано Член Дирекцiї -Директор Товариства Васильченко Олександра Iгорiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Васильченко Олександра Iгоревна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) обрана на посаду члена Дирекцiї - Директор Товариства; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: юрисконсульт; старший юрисконсульт; помiчник адвоката; старший юрист; ведучий юрисконсульт; помiчник адвоката; ведучий юрисконсульт; начальник юридичного вiддiлу; заступник генерального директора з правових питань; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: безстроково. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: у зв'язку з введенням посади члена Дирекцiї, згiдно роздiлу 18 Статуту Товариства; пiдстави: Протокол Наглядової ради № 15 вiд 19.01.2018р.