Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Шандра Валерiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.02.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04176 мiсто Київ вулиця Електрикiв,26
4. Код за ЄДРПОУ 14312364
5. Міжміський код та телефон, факс 044 425 10 00 044 425 21 50
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.02.2018 528984 1798370 29.41
Зміст інформації:
2.1.Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв:
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 20 лютого 2018 р.

2.2.Предмет правочину: отримання кредиту.

2.3.Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 528 984 тис. грн.

2.4.Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 798 370 тис. грн.

2.5.Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 29,41%

2.6.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами):
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 3 252 469 штук;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 3 225 723 штук;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 3 225 723 штук;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 штук.

2.7.Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства:
вiдсутнi.

3.Пiдпис. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:


Голова Правлiння
ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»__________ Шандра Валерiй Олександрович
/ пiдпис МП /