Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Лобiков Дмитро Валентинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 23.02.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69032 Запорiзька обл., м.Запорiжжя Пiвденне шосе, буд. 15
4. Код за ЄДРПОУ 00194122
5. Міжміський код та телефон, факс (061)212-24-27 (061)-212-23-36
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.zalk.pat.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.02.2018 призначено Уповноважений представник ФДМУ у складi ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗАлК" Грiненко Вiктор Володимирович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Грiненко Вiктор Володимирович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) призначений уповноваженим представником Фонду державного майна України, який є членом ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗАлК"; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу фiнансового планування Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiчного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування i мониторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства ФДМУ; головний спецiалiст вiддiлу фiнансового планування Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiчного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування i мониторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства ФДМУ; начальник вiддiлу фiнансування, бухгалтерського облiку та звiтностi- головний бухгалтер ДПI у Дарницькому районi ГУ ДФС у м.Києвi; заступник начальника вiддiлу комунiкацiї ГУ ДФС у Полтавськiй областi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу - до загальних зборiв акцiонерiв на яких буде прийняте рiшення про змiну складу ревiзiйної комiсiї.
Орган, що прийняв рiшення про призначення уповноваженого представника - Фонд державного майна України, як член ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗАлК».
Обгрунтування змiн та пiдстава призначення уповноваженого представника - вiдповiдно до ст. 237 ЦК України, ЗУ «Про акцiонернi товариства», «Про управлiння об’єктами державної власностi»; наказ Фонду державного майна України № 265 вiд 22.02.2018р.