Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Iльюченко Алла Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 93404 Луганська обл., м. Сєвєродонецьк Сметанiна, буд. 3-А
4. Код за ЄДРПОУ 05839888
5. Міжміський код та телефон, факс +38(044) 390-52-71 +38(044) 390-52-71
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 68(2821) Вiдомостi НКЦПФР 10.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.05839888.smida.gov.ua. в мережі Інтернет 06.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.04.2018 припинено повноваження член Правлiння Мартиненко Олександр Олександрович
0
Зміст інформації:
Наглядова рада ПАТ «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ» (далi - Товариство), Протокол засiдання №8 вiд 06.04.2018, прийняла рiшення про наступне:
- Припинити повноваження члена Правлiння – директора Департаменту по роботi з активами Товариства Мартиненка Олександра Олександровича в зв'язку iз його звiльненням. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. На посадi перебував 8 мiсяцiв. Мартиненко О.О. згоди на розкриття паспортних даних не надав. Зазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.