Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Марченко В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЯНИ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04073 м. Київ пр-т Степана Бандери, 9
4. Код за ЄДРПОУ 00308169
5. Міжміський код та телефон, факс (044)5370205 (044)5370205
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 75 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 19.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці kyjany.kiev.ua в мережі Інтернет 18.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.04.2018 обрано Голова Правління Марченко Валентина Василiвна д/н д/н
д/н
0.006
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів 17.04.2018 (протокол №1 від 17.04.2018) (надалі - Збори) у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне проведено перевибори органів управління та контролю. Рішенням Зборів 17.04.2018 Марченко Валентина Василiвна переобрана на посаду Голова Правління на повторний термін строком на 5 років. Займає посаду з 18.04.2008. Частка в статутному капіталі емітента - 0,006% - 40 акцій - 400,00 грн. Не працює та не займає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.
17.04.2018 обрано Член Правління Кобилинська Наталiя Миколаївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів 17.04.2018 (протокол №1 від 17.04.2018) (надалі - Збори) у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне проведено перевибори органів управління та контролю. Рішенням Зборів 17.04.2018 Кобилинська Наталiя Миколаївна переобрана на посаду Член Правління на повторний термін строком на 5 років. Займає посаду з 18.04.2008. Частки в статутному капіталі емітента не має. Працює головним бухгалтером ПАТ «Кияни» з 18.04.2008. Не працює та не займає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.
17.04.2018 обрано Голова Наглядової Ради Баленко Ігор Миколайович д/н д/н
д/н
0.001
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів 17.04.2018 (протокол №1 від 17.04.2018) (надалі - Збори) у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне проведено перевибори органів управління та контролю. Рішенням Зборів 17.04.2018 Баленко Ігор Миколайович переобраний на посаду Голова Наглядової Ради на повторний термін строком на 3 роки. Займає посаду з 2003 року. Акціонер, частка в статутному капіталі емітента - 0,001% - 1 акція - 10,00 грн. Попередні посади: 2006-2016 - ПрАТ «Фуршет», Голова Наглядової ради; з 2005 до сьогодні основне місце роботи - ПрАТ "Універсам №7" (м. Київ, вул. Кибальчича, буд. 11-А), Голова Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.
17.04.2018 обрано Член Наглядової Ради Баленко Олександр Миколайович д/н д/н
д/н
0.001
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів 17.04.2018 (протокол №1 від 17.04.2018) (надалі - Збори) у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне проведено перевибори органів управління та контролю. Рішенням Зборів 17.04.2018 Баленко Олександр Миколайович переобраний на посаду Член Наглядової Ради на повторний термін строком на 3 роки. Займає посаду з 2003 року. Акціонер, частка в статутному капіталі емітента - 0,001% - 1 акція - 10,00 грн. Попередні посади: 2001-2017 - ТОВ "Агрокомплекс "Едельвейс", директор. На даний час пенсіонер, інших посад не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.
17.04.2018 обрано Член Наглядової ради Школьнік Володимир Якович д/н д/н
д/н
41.5386
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів 17.04.2018 (протокол №1 від 17.04.2018) (надалі - Збори) у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне проведено перевибори органів управління та контролю. Рішенням Зборів 17.04.2018 Школьнік Володимир Якович переобраний на посаду Член Наглядової ради на повторний термін строком на 3 роки. Займає посаду з 2002 року. Акціонер, частка в статутному капіталі емітента - 41,5386% - 267633 акцій - 2 676 330,00 грн. Основне місце роботи з 2002 року до сьогодні - ПАТ «Славутич» (м. Київ, вул. М.Пимоненка, 13), Голова Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.
17.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Старожукова Аліна Альбертівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів 17.04.2018 (протокол №1 від 17.04.2018) (надалі - Збори) у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне проведено перевибори органів управління та контролю, та зменшено кількісний склад Наглядової Ради з 5-ти до 3-х осіб. Рішенням Зборів 17.04.2018 припинено повноваження Старожукової Аліни Альбертівни на посаді Член Наглядової ради. Займала посаду з 14.04.2017. Частки в статутному капіталі емітента не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано. У зв'язку зі зменшенням кількісного складу Наглядової Ради замість Старожукової А.А. на посаду нікого не обрано.
17.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Нінько Ірина Олександрівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів 17.04.2018 (протокол №1 від 17.04.2018) (надалі - Збори) у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне проведено перевибори органів управління та контролю, та зменшено кількісний склад Наглядової Ради з 5-ти до 3-х осіб. Рішенням Зборів 17.04.2018 припинено повноваження Нінько Ірини Олександрівни на посаді Член Наглядової ради. Займала посаду з 14.04.2017. Частки в статутному капіталі емітента не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано. У зв'язку зі зменшенням кількісного складу Наглядової Ради замість Нінько І.О. на посаду нікого не обрано.
17.04.2018 обрано Голова Ревізійної комісії Погребняк Владислав Григорович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів 17.04.2018 (протокол №1 від 17.04.2018) (надалі - Збори) у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне проведено перевибори органів управління та контролю. Рішенням Зборів 17.04.2018 Погребняк Владислав Григорович переобраний на посаду Голова Ревізійної комісії на повторний термін строком на 5 років. Займає посаду з 15.04.2016. Частки в статутному капіталі емітента не має. Основне місце роботи з 20.04.2013 до сьогодні - ПрАТ «Фуршет» (м. Київ, вул. Ярославська, 56-А), Член Наглядової ради; з 09.08.2016 по даний час - ТОВ «Рітейл Тренд» (м. Київ, вул. Ярославська, 56-А), директор-розпорядник із страхування. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.
17.04.2018 обрано Член Ревізійної комісії Савкіна Тетяна Леонідівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів 17.04.2018 (протокол №1 від 17.04.2018) (надалі - Збори) у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне проведено перевибори органів управління та контролю. Рішенням Зборів 17.04.2018 Савкіна Тетяна Леонідівна переобрана на посаду Член Ревізійної комісії на повторний термін строком на 5 років. Займає посаду з 15.04.2016. Частки в статутному капіталі емітента не має. Попередні посади: 2010-2014 - ПрАТ «Фуршет», фінансовий директор, комерційний директор; з 18.03.2014 до сьогодні основне місце роботи - ТОВ «РІТЕЙЛ ТРЕНД» (м. Київ, вул. Ярославська, 56-А), комерційний директор комерційної дирекції; з 13.11.2015 до сьогодні – ТОВ «Скай Сіті Груп» (м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 25), директор (за сумісництвом). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.