Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Шандра Валерiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04176 мiсто Київ вулиця Електрикiв, 26
4. Код за ЄДРПОУ 14312364
5. Міжміський код та телефон, факс 044 4251000 044 4252150
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://zkr.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 18.04.2018 5000000 1812948 275.7939
Зміст інформації:
2.Текст повiдомлення:
2.1.Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, найменування уповноваженого органу, що його прийняв:
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 18 квiтня 2018 року

2.2.Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру:
предметом правочинiв може бути майно, роботи, послуги та iнше .

2.3.Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 5 000 000,00 тис. грн.;

2.4.Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 812 948,00 тис. грн.

2.5.Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 275,7939%

2.6.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення:
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 3 252 469 штук;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 3 225 723 штук;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 3 225 723 штук;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 штук.
3.Пiдпис. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

_______________ Шандра Валерiй Олександрович
/ пiдпис МП /