Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Ніверчук О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65031 Одеса Миколи Боровського, б. 28Б
4. Код за ЄДРПОУ 00131713
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 705 20 56 (048) 705 20 79
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Лавренко Микола Миколайович
0.000493
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 18.04.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради - Лавренка Миколи Миколайовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капіталі емiтента, що складає 0,000493%. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової ради - з 12.04.2017 року. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Голови Наглядової ради - з 12.04.2017 року.
18.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Судак Ігор Олександрович
2e-07
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 18.04.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради – Судака Ігоря Олександровича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капіталі емiтента, що складає 0,0000002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 12.04.2017 року.
18.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Глазова Ольга Валеріанівна
0.013278
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 18.04.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради – Глазової Ольги Валеріанівни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капіталі емiтента, що складає 0,013278%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 12.04.2017 року.
18.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Шандрук Олександр Тихонович
2e-07
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 18.04.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради – Шандрука Олександра Тихоновича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капіталі емiтента, що складає 0,0000002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 12.04.2017 року.
18.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Джафарова Олена Анатоліївна
3e-07
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 18.04.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради – Джафарової Олени Анатоліївни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капіталі емiтента, що складає 0,0000003%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 12.04.2017 року.
18.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Гриненко Рита Леонідівна
0
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 18.04.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради – Гриненко Рити Леонідівни, представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 12.04.2017 року.
18.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Сачівко Андрій Іванович
0
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 18.04.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради – Сачівка Андрія Івановича, представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 12.04.2017 року.
18.04.2018 обрано Член Наглядової ради Сачівко Андрій Іванович
0
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (далі – Товариство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Сачівка Андрія Івановича обрано членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Посадова особа є представником акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5-ти років обіймав наступні інші посади: начальник управління , заступник директора Департаменту Фонду державного майна України.
18.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Лавренко Микола Миколайович
0.000493
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (далі – Товариство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Лавренка Миколу Миколайовича обрано членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Посадова особа є представником акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА». Посадова особа володiє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,000493%. Рішенням Наглядової ради ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (Протокол від 18.04.2018 року) Лавренка Миколу Миколайовича обрано Головою Наглядової ради. Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа членів Наглядової ради до переобрання. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5-ти років обіймав наступні інші посади: Перший Віце-Президент, Президент юридичної особи.
18.04.2018 обрано Член Наглядової ради Судак Ігор Олександрович
2e-07
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (далі – Товариство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Судака Ігоря Олександровича обрано членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Посадова особа є представником акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ Україна». Посадова особа володiє часткою у статутному капіталі емiтента, що складає 0,0000002%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5-ти років обіймав наступні інші посади: Віце-Президент з електроенергетичного бізнесу, Старший Віце-Президент юридичної особи.
18.04.2018 обрано Член Наглядової ради Джафарова Олена Анатоліївна
3e-07
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (далі – Товариство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Джафарову Олену Анатоліївну обрано членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Посадова особа є представником акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА». Посадова особа володiє часткою у статутному капіталі емiтента, що складає 0,0000003%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5-ти років обіймала наступні інші посади: директор з економіки, директор департаменту регуляторної політики юридичної особи.
18.04.2018 обрано Член Наглядової ради Глазова Ольга Валеріанівна
0.013278
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (далі – Товариство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Глазову Ольгу Валеріанівну обрано членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Посадова особа є представником акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА». Посадова особа володiє часткою у статутному капіталі емiтента, що складає 0,013278%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5-ти років обіймала наступні інші посади: директор департаменту корпоративних відносин та приватизації юридичної особи.
18.04.2018 обрано Член Наглядової ради Шандрук Олександр Тихонович
2e-07
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (далі – Товариство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Шандрука Олександра Тихоновича обрано членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Посадова особа є акціонером Товариства. Володiє часткою у статутному капіталі емiтента, що складає 0,0000002%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5-ти років обіймав наступні інші посади: директор юридичної особи.
18.04.2018 обрано Член Наглядової ради Гриненко Рита Леонідівна
0
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (далі – Товариство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Гриненко Риту Леонідівну обрано членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Посадова особа є представником акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5-ти років обіймала наступні інші посади: головний спеціаліст Фонду державного майна України.
18.04.2018 припинено повноваження Голова Ревізійної комісії Федорко Анастасія Миколаївна
2e-07
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 18.04.2018 року припинено повноваження члена Ревізійної комісії, Голови Ревізійної комісії – Федорко Анастасії Миколаївни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капіталі емiтента, що складає 0,0000002%. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії - з 29.03.2016 року. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії - з 29.03.2016 року.
18.04.2018 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Холодова Оксана Яківна
0
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 18.04.2018 року припинено повноваження члена Ревізійної комісії – Холодової Оксани Яківни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 29.03.2016 року.
18.04.2018 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Мельник Ірина Володимирівна
0
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 18.04.2018 року припинено повноваження члена Ревізійної комісії – Мельник Ірини Володимирівни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 29.03.2016 року.
18.04.2018 обрано Голова Ревізійної комісії Федорко Анастасія Миколаївна
2e-07
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (далі – Товариство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Федорко Анастасію Миколаївну обрано членом Ревізійної комісії строком на 5 (п’ять) років. Посадова особа володiє часткою у статутному капіталі емiтента, що складає 0,0000003%. Рішенням Ревізійної комісії ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (Протокол від 18.04.2018 року) Федорко Анастасію Миколаївну обрано Головою Ревізійної комісії. Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства, Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією Товариства з числа членів Ревізійної комісії до переобрання. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5-ти років обіймала наступні інші посади: директор економічного департаменту юридичної особи.
18.04.2018 обрано Член Ревізійної комісії Токарська Олена Вячеславівна
0
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (далі – Товариство) від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Токарську Олену Вячеславівну обрано членом Ревізійної комісії строком на 5 (п’ять) років. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5-ти років обіймала наступні інші посади: директор департаменту енергозбутової політики юридичної особи.
18.04.2018 обрано Член Ревізійної комісії Холодова Оксана Яківна
0
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (далі – Товариство)від 18.04.2018 року (Протокол від 18.04.2018 року) Холодову Оксану Яківну обрано членом Ревізійної комісії строком на 5 (п’ять) років. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5-ти років обіймала наступні інші посади: заступник головного бухгалтера юридичної особи.