Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Ніверчук О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65031 Одеса Миколи Боровського, б. 28Б
4. Код за ЄДРПОУ 00131713
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 705 20 56 (048) 705 20 79
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 18.04.2018 2500000 7808451 32.01659
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) від 18.04.2018 року попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів, а саме: укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК», граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 2 500 млн. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 7 808 451 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 32,01659%. Загальна кількість голосуючих акцій: 582 118 575 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 417 754 732 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 415 571 314 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 2 183 418 штук.
2 18.04.2018 8000000 7808451 102.4531
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) від 18.04.2018 року попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів, а саме: укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 8 000 млн. грн. Гранична сукупна вартість правочинів: 8 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 7808451 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 102,4531%. Загальна кількість голосуючих акцій: 582 118 575 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 417 754 732 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 417 754 732. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
3 18.04.2018 8000000 7808451 102.4531
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) від 18.04.2018 року попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів, а саме: укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 8 000 млн. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 7 808 451 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 102,4531%. Загальна кількість голосуючих акцій: 582 118 575 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 417 754 732 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 417 754 732 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.