Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Марченко В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 25.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЯНИ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04073 м. Київ пр-т Степана Бандери, 9
4. Код за ЄДРПОУ 00308169
5. Міжміський код та телефон, факс (044)5370205 (044)5370205
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №80 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 26.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці kyjany.kiev.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 25.04.2018 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЯНИ» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЯНИ»
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів 17.04.2018 (протокол №1 від 17.04.2018) прийняте рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне. Дата державної реєстрації змін (внесення змін до ЄДР) – 25.04.2018. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЯНИ». Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЯНИ».