Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Гладуняк Роман Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01030 м. Київ вул. Богдана Хмельницького, буд. 16 - 22
4. Код за ЄДРПОУ 04012780
5. Міжміський код та телефон, факс 044-234-05-20 044-234-0520
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 82 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiних паперiв та фондового ринку 30.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kyivproekt.com в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2018 припинено повноваження Голова наглядової ради Свирида Олеся Миколаївна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 26.04.2018р. (протокол №35):
Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Свириди Олесi Миколаївни на пiдставi ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Розмiр пакету акцiй становить - 0%. У перiод з 19.04.2017 р. - 26.04.2018 р. перебувала на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Київпроект", з 10.08.2017р. виконувала функцiї Голови Наглядової ради. Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
26.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Самойленко Олексiй Вiкторович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 26.04.2018р. (протокол №35):
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Самойленка Олексiя Вiкторовича на пiдставi ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Розмiр пакету акцiй становить - 0%. У перiод з 19.04.2017 р. - 26.04.2018 р. перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Київпроект". Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
26.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Картак Володимир Васильович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 26.04.2018р. (протокол №35):
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Картака Володимира Васильовича на пiдставi ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Розмiр пакету акцiй становить - 0%. У перiод з 19.04.2017 р. - 26.04.2018 р. перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Київпроект". Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
26.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Бойченко Iгор Анатолiйович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 26.04.2018р. (протокол №35):
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Бойченка Iгоря Анатолiйовича пiдставi ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Розмiр пакету акцiй становить - 0%. У перiод з 19.04.2017 р. - 26.04.2018 р. перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Київпроект". Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Свирида Олеся Миколаївна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 26.04.2018р.(протокол №35):
Обрано Членом Наглядової ради Товариства Свириду Олесю Миколаївну.
Представник акцiонера –юридичної особи «ТРЕЙЛОРI ВЕЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (розмiр пакету акцiй 5 766 143 штук простих iменних акцiй) Товариства.
Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.
Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Розмiр пакету акцiй становить - 0%. У перiод з 2012 року - ТОВ "Арлес Ком" - директор; з 2012 - 2013 р.р. - ТОВ "Зiнiфiс" - директор; 2013р. - сьогоднi - ТОВ "Iмпульс Рiелтi" - директор. Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Малишко Ольга Володимирiвна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 26.04.2018р.(протокол №35):
Обрано Членом Наглядової ради Товариства Малишко Ольгу Володимирiвна.
Представник акцiонера –юридичної особи «ТРЕЙЛОРI ВЕЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (розмiр пакету акцiй 5 766 143 штук простих iменних акцiй) Товариства.
Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.
Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Розмiр пакету акцiй становить - 0%. У перiод з 2012 - 2015 р.р. - ТОВ "Українська архiтектурна спiлка" - начальник кошторисно - договiрного вiддiлу; 2016 р. - сьогоднi - ТОВ "Спецстройстандарт" - начальник кошторисно - договiрного вiддiлу. Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згiдно зi статутом Товариства. Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Худолiй Анна Валерiївна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 26.04.2018р.(протокол №35):
Обрано Членом Наглядової ради Товариства Худолiй Анну Валерiївну.
Представник акцiонера –юридичної особи «ТРЕЙЛОРI ВЕЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (розмiр пакету акцiй 5 766 143 штук простих iменних акцiй) Товариства.
Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.
Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Розмiр пакету акцiй становить - 0%. У перiод з 2011 - 2014 р.р. - головний спецiалiст вiддiлу мисливського господарства та полювання Управлiння мисливського господарства "Державного агенства лiсових ресурсiв України"; з 02.06.2015 р. - 30.10.2015 р. - головний спецiалiст юридичного вiддiлу апарату Вишгородської райдержадмiнiстрацiї на час вiдсутностi основного працiвника; з 16.06.2017 р. - сьогоднi - заступник директора ПАТ "Київпроект". Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згiдно зi статутом Товариства. Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Приймак Свiтлана Василiвна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 26.04.2018р.(протокол №35):
Обрано Членом Наглядової ради Товариства Приймак Свiтлану Василiвну.
Представник акцiонера –юридичної особи «ТРЕЙЛОРI ВЕЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (розмiр пакету акцiй 5 766 143 штук простих iменних акцiй) Товариства.
Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.
Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Розмiр пакету акцiй становить - 0%. У перiод з 16.11.2010 - 30.09.2014 р.р. - помiчник - референт Голови Наглядової ради ПАТ "Київпроект"; з 01.10.2014 р. - 30.12.2014 р. - провiдний спецiалiст загального вiддiлу ПАТ "Київпроект"; з 31.12.2014 р. - 14.01.2015 р. - начальник загального вiддiлу ПАТ "Київпроект"; з 15.01.2015 р. - сьогоднi - начальник вiддiлу кадрiв ПАТ "Київпроект". Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згiдно зi статутом Товариства. Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Турчiнов Сергiй Вiкторович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 26.04.2018р.(протокол №35):
Обрано Членом Наглядової ради Товариства Турчiнова Сергiя Вiкторовича.
Представник акцiонера –юридичної особи «ТРЕЙЛОРI ВЕЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (розмiр пакету акцiй 5 766 143 штук простих iменних акцiй) Товариства.
Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.
Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Розмiр пакету акцiй становить - 0%. У перiод з 12.04.2010 - 16.03.2011 р.р. - TOB «Юридична компанiя «Юрресурс» – директор; з 01.04.2011 - 05.07.2013 р.р. – ТОВ «Виробничо-комерцiйне пiдприємство «СКБ» - заступник директора з правових питань; з 2011 – грудень 2017 – адвокат-самозайнята особа; Грудень 2017 – сьогоднi - Адвокатське об’єднання «Турчiнов i партнери» - керуючий партнер. Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згiдно зi статутом Товариства. Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
26.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Свирида Олеся Миколаiвна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 26.04.2018 р. обрано Головою Наглядової ради ПАТ "Київпроект" Члена Наглядової ради Товариства Свириду Олесю Миколаiвну з 26.04.2018 р. вiдповiдно до п. 10.7 Статуту Товариства та п. 6.9 Положення "Про Наглядову раду Товариства" строком згiдно зi статутом. Розмiр пакету акцiй становить - 0%. У перiод з 2012 року - ТОВ "Арлес Ком" - директор; з 2012 - 2013 р.р. - ТОВ "Зiнiфiс" - директор; 2013р. - сьогоднi - ТОВ "Iмпульс Рiелтi" - директор; 26.04.2018 р. обрано до складу Наглядової ради ПАТ "Київпроект". Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.