Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Ніверчук О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65031 місто Одеса МИКОЛИ БОРОВСЬКОГО, будинок 28 "Б"
4. Код за ЄДРПОУ 00131713
5. Міжміський код та телефон, факс +380487052059 +380487052079
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 05.05.2018 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Зміст інформації:
18 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 18.04.2018р.) прийнято рiшення змiнити тип ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань - 05.05.2018 р. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"; Повне найменування акціонерного товариства після зміни: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО".