Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Лобiков Дмитро Валентинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69032 м.Запорiжжя Пiвденне шосе, буд.15
4. Код за ЄДРПОУ 00194122
5. Міжміський код та телефон, факс (061)212-24-27 (061)212-23-36
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.zalk.pat.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.05.2018 припинено повноваження Головний бухгалтер Сичова Iнна Йосипiвна д/н д/н
д/н
1.6058e-07
Зміст інформації:
25.05.2018 року принято рiшення про припинення повноважень посадової особи Сичової Iнни Йосипiвни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посадi головного бухгалтера з 25.05.2018р.; частка в статутному капiталi емiтента, якою володiє особа складає 0,00000016058%; на посадi головного бухгалтера особа перебувала 11 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Генеральний директор; причина прийняття цього рiшення - заява про звiльнення за згодою сторiн (п.1 ст.36 КЗпП); пiдстави - наказ №02-74/к вiд 25.05.2018 року.
25.05.2018 призначено Головний бухгалтер Долгiнцева Ольга Анатолiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа головний бухгалтер Долгiнцева Ольга Анатолiївна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 25.05.2018 р., дата вступу в повноваження - 26.05.2018р.; володiє 0 акцiями, що складає 0,00% статутного капiталу емiтента; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер. Строк, на який призначено особу - безстроково. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Генеральний директор; причина прийняття цього рiшення - вакантнiсть посади; пiдстави - наказ №02-76/к вiд 25.05.2018р.