Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Ніверчук О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.06.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТВАРИСТВО "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65031 м. Одеса Миколи Боровського, 28-б
4. Код за ЄДРПОУ 00131713
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 705 20 56 (048) 705 20 79
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.06.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 31.05.2018 4756842.17 20.06.2018 - 17.10.2018 через депозитарну систему
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 18.04.2018 року; Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 15.06.2018 року; Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 4756842,17грн; Строк виплати дивідендів: з 20.06.2018 р. по 17.10.2018 р.; Спосіб виплати дивідендів: через депозитарну систему; Порядок виплати дивідендів: виплату дивідендів здійснити шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі.