Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння ПрАТ "ФК СОКРАТ"       Пономаренко Володимир Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.06.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ФК СОКРАТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04070 мiсто Київ вулиця Почайнинська, будинок 70, офiс 65
4. Код за ЄДРПОУ 21645965
5. Міжміський код та телефон, факс (+38044) 2070100 (+38044) 4814988
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.06.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.06.2018 припинено повноваження Головний бухгалтер (виконання обов'язкiв) Миронова Наталiя Олексiївна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до наказу Голови Правлiння ПрАТ "ФК Сократ" № 12-к вiд 21.06.2018 р. фiнансовим директором ПрАТ "ФК Сократ" Мироновою Наталiєю Олексiївною (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 21.06.2018 р. припинено виконання обов'язкiв головного бухгалтера в зв?язку з призначенням на посаду головного бухгалтера Засухiної С.I. Особа виконувала обов?язки головного бухгалтера ПрАТ «ФК Сократ» з 24.08.2015 р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» немає.
21.06.2018 призначено Головний бухгалтер Засухiна Свiтлана Iгорiвна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до наказу Голови Правлiння ПрАТ "ФК Сократ" № 12-к вiд 21.06.2018 р. Заступника головного бухгалтера ПрАТ "ФК Сократ" Засухiну Свiтлану Iгорiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з 22.06.2018 р. переведено на посаду головного бухгалтера ПрАТ "ФК Сократ". Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: ТОВ «Надра Геоцентр», бухгалтер вiддiлу бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, з 01.02.2013 р. до 29.02.2016 р., звiльнена за власним бажанням; ПрАТ «ФК СОКРАТ», заступник головного бухгалтера, з 01.08.2017 р. до 21.06.2018 р., переведена на посаду Головного бухгалтера з 22.06.2018 р. по сьогоднiшнiй день; ТОВ «ФК «Сократ» Головний бухгалтер за сумiсництвом з 22.06.2018 р. по сьогоднiшнiй день. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК СОКРАТ» немає. Строк, на який призначено посадову особу – безстроково.