Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння ПрАТ "ФК СОКРАТ"       Пономаренко Володимир Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.07.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ФК СОКРАТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04070 мiсто Київ вулиця Почайнинська, будинок 70, офiс 65
4. Код за ЄДРПОУ 21645965
5. Міжміський код та телефон, факс (+38044) 2070100 (+38044) 4814988
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.07.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.07.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Нiлов Валерiй Володимирович
0
Зміст інформації:
Згiдно Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ФК Сократ» № 4 вiд 11.07.2018 р. 11.07.2018 р. припиненi повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» Нiлова Валерiя Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), за власною заявою. Посадова особа перебувала на посадi з 07.09.2012 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має.
11.07.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Снєгiрєв Кiм Андрiйович
0
Зміст інформації:
Згiдно Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ФК Сократ» № 4 вiд 11.07.2018 р. 11.07.2018 р. припиненi повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» Снєгiрєва Кiма Андрiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), за власною заявою. Посадова особа перебувала на посадi з 07.09.2012 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має.
11.07.2018 обрано Голова Наглядової ради Нiлов Валерiй Володимирович
0
Зміст інформації:
Згiдно Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ФК Сократ» № 4 вiд 11.07.2018 р. 12.07.2018 р. обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» Нiлова Валерiя Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) та укладено з ним трудовий договiр (контракт). Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: Голови Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк, на який призначено посадову особу – до 11.07.2021 р. Посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв, та не є незалежним директором ПрАТ «ФК Сократ».
11.07.2018 обрано член Наглядової ради Снєгiрєв Кiм Андрiйович
0
Зміст інформації:
Згiдно Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ФК Сократ» № 4 вiд 11.07.2018 р. 12.07.2018 р. обрано членом Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» Снєгiрєва Кiма Андрiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) та укладено з ним безоплатний цивiльно – правовий договiр. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: заступник Головного редактора ТОВ «Журнал Радуга» (з 01.11.2007 р. по 20.12.2017 р., звiльнений за власним бажанням), Генеральний директор ТОВ «Сократ Капiтал» з 21.12.2017 р. по сьогоднiшнiй день; член Наглядової ради ПрАТ "ФК Сократ" (з 07.09.2012 р. по сьогоднiшнiй день); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк, на який призначено посадову особу – до 11.07.2021 р. Посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв, та не є незалежним директором ПрАТ «ФК Сократ».