Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Iльюченко Алла Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.07.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 93404 Луганська обл., м. Сєвєродонецьк Сметанiна, буд. 3-А
4. Код за ЄДРПОУ 05839888
5. Міжміський код та телефон, факс +38(044) 390-52-71 +38(044) 390-52-71
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.07.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.05839888.smida.gov.ua в мережі Інтернет 27.07.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.07.2018 призначено Головний бухгалтер Антошко Свiтлана Олександрiвна
0
Зміст інформації:
Наглядова рада ПАТ «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ» (далi - Товариство), Протокол засiдання № 13 вiд 26.07.2018, прийняла рiшення призначити Головним бухгалтером Товариства Антошко Свiтлану Олександрiвну. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на посадах: заступника начальника управлiння органiзацiї роботи банкiвської мережi ПАТ «БРОКБIЗНЕСБАНК», Директора БФ БО «КIГ-працею i старанням», головного бухгалтера ТОВ ФК «АФIНАЖ». Особа призначена на невизначений строк. Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних да них не надала. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має