Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Шандра Валерiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 31.08.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД " КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04176 мiсто Київ вулиця Електрикiв, 26
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 14312364
5. Міжміський код та телефон, факс 044 42510 00 044 425 21 50
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.08.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://zkr.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.08.2018 припинено повноваження член наглядової ради Цимбал Олександр Олексiйович 0
Зміст інформації:
2.1.«31»серпня 2018 р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало вiд акцiонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради – представника даного акцiонера.

Згiдно даного повiдомлення ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ наступного вiдкликаного акцiонером члена Наглядової ради - представника акцiонера:
• член Наглядової ради Товариства Цимбал Олександр Олексiйович (Паспорт серiї СМ № 600521, виданий Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в Київськiй областi, 20.01.2004 р.), Цимбал Олександр Олексiйович акцiями Товариства не володiє.

Цимбала Олександра Олексiйовича було обрано як уповноваженого представника акцiонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А ), яке володiє 25 203 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 1 234 947 грн. 00 коп., що становить 0,7347 % вiд статутного капiталу Товариства.

Пiдстава такого рiшення: повiдомлення про замiну члена Наглядової ради – представника акцiонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А.

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення акцiонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А про замiну уповноваженого представника – члена Наглядової ради-рiшення акцiонера.
Цимбал Олександр Олексiйович перебував на данiй посадi протягом одного року п’яти мiсяцiв одного дня.
Цимбал Олександр Олексiйович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
31.08.2018 набуто повноважень член наглядової ради Гладковський Iгор Олегович 0
Зміст інформації:
2.2. «31»серпня 2018 р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало вiд акцiонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради – представника даного акцiонера.

Згiдно даного повiдомлення НАБУВ ПОВНОВАЖЕНЬ наступний новий член Наглядової ради – представник акцiонера:
• член Наглядової ради Товариства Гладковський Iгор Олегович (Паспорт серiї ТТ № 222962, виданий Печерським РВ ГУ ДМС України в мiстi Києвi, 30.05.2014 р.). обраний термiном на один рiк сiм мiсяцiв. Пiдстава такого рiшення: повiдомлення про замiну члена Наглядової ради – представника акцiонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А.

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення акцiонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А про замiну уповноваженого представника – члена Наглядової ради. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33261252), член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СОВА» (код за ЄДРПОУ: 34294419).

Гладковський Iгор Олегович є уповноваженим представником акцiонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А ), яке володiє 25 203 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 1 234 947 грн. 00 коп., що становить 0,7347 % вiд статутного капiталу Товариства.

Гладковський Iгор Олегович акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.