Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Шандра Валерiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.09.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД " КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04176 мiсто Київ вулиця Електрикiв, 26
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 14312364
5. Міжміський код та телефон, факс 044 42510 00 044 425 21 50
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.09.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.09.2018 припинено повноваження член наглядової ради Гладковський Iгор Олегович 0
Зміст інформації:
2.1.«17» вересня 2018 р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало вiд акцiонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради – представника даного акцiонера.

Згiдно даного повiдомлення ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ наступного вiдкликаного акцiонером члена Наглядової ради - представника акцiонера:
• член Наглядової ради Товариства Гладковський Iгор Олегович (Паспорт серiї ТТ № 222962, виданий Печерським РВ ГУ ДМС України в мiстi Києвi, 30.05.2014 р.)., Гладковський Iгор Олегович акцiями Товариства не володiє.

Гладковського Iгора Олеговича було обрано як уповноваженого представника акцiонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А ), яке володiє 25 203 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 1 234 947 грн. 00 коп., що становить 0,7347 % вiд статутного капiталу Товариства.

Пiдстава такого рiшення: повiдомлення про замiну члена Наглядової ради – представника акцiонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А.

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення акцiонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А про замiну уповноваженого представника – члена Наглядової ради-рiшення акцiонера.
Гладковський Iгор Олегович перебував на данiй посадi протягом 17 днiв.
Гладковський Iгор Олегович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
17.09.2018 набуто повноважень член наглядової ради Лопушенко Антон Миколайович 0
Зміст інформації:
2.2. «17» вересня 2018 р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало вiд акцiонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради – представника даного акцiонера.

Згiдно даного повiдомлення НАБУВ ПОВНОВАЖЕНЬ наступний новий член Наглядової ради – представник акцiонера:
• член Наглядової ради Товариства Лопушенко Антон Миколайович (паспорт серiї МЕ № 969301, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 05.12.2009 р.) обраний термiном на один рiк шiсть мiсяцiв 14 днiв. Пiдстава такого рiшення: повiдомлення про замiну члена Наглядової ради – представника акцiонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А.

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення акцiонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А про замiну уповноваженого представника – члена Наглядової ради. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор ТОВ «ПОДIЛЛЯ-ПРОМ», директор ПП «ВIТЮК В.В.», директор ПП «ПРИВАТПАРКIНГ», адвокат АО «АКIПА».

Лопушенко Антон Миколайович є уповноваженим представником акцiонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А ), яке володiє 25 203 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 1 234 947 грн. 00 коп., що становить 0,7347 % вiд статутного капiталу Товариства.

Лопушенко Антон Миколайович акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.