Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Тимчасово в.о. генерального директора       Боярський Валерій Анатолійович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 10.11.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 93100 м. Лисичанськ Малиновського, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 32359108
5. Міжміський код та телефон, факс (06451)72406 (06451)72406
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://lisugol.com/KorpUpr.aspx в мережі Інтернет 15.11.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.11.2018 звільнено В.о. генерального директора Кисельов Валентин Миколайович 250795 0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Міністерством енергетики та вугільної промисловості України 09.11.2018 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу від 09.11.2018р. №107-к/к. Посадова особа Кисельов Валентин Миколайович (паспорт: серія BC номер 250795 виданий 13.04.2000 р. Кіровським МВ УМВС України в Донецькій області), яка займала посаду в.о. генерального директора, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців 21 день.