Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о. генерального директора       Зимін Андрій Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.11.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 93100 м.Лисичанськ Малиновського, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 32359108
5. Міжміський код та телефон, факс (06451)72406 (06451)72406
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://lisugol.com/KorpUpr.aspx в мережі Інтернет 16.11.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.11.2018 призначено В.о. генерального директора Зимін Андрій Олександрович 879912 0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Міністерством енергетики та вугільної промисловості України 14.11.2018 р. Призначення посадової особи виконано на підставі наказу від 13.11.2018р. №110-к/к. Посадова особа Зимін Андрій Олександрович (паспорт: серія ЕМ номер 879912 виданий 06.03.2001 р. Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області), призначена на посаду В.о. генерального директора. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: на період до призначення керівника цього товариства в установленому порядку.. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 06.2006р.-11.2014р. директор шахти ВП "Шахта Краснолуцька" ДП "Донбасантрацит"; 12.2017р.-11.2018р. директор шахти ВП "Карбоніт" ДП "Первомайськвугілля" Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.