Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Лобiков Д.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.11.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69032 Запорiзька обл., м. Запорiжжя Пiвденне шосе, буд. 15
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00194122
5. Міжміський код та телефон, факс (061) 212-24-27 (061) 212-23-36
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.zalk.pat.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.11.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Павлюк Наталiя Василiвна д/н 0
Зміст інформації:
01.11.2018 року припинено повноваження посадової особи Павлюк Наталiї Василiвни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) на посадi Голови Наглядової ради товаритсва; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; на посадi Голови Наглядової ради товариства перебувала 1 рiк та 9 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради товариства; пiдстави: Протокол позачергових загальних зборiв № 24 вiд 01.11.2018р. (вхiдний № 1896 вiд 16.11.2018р.)
01.11.2018 припинено повноваження Секретар Наглядової ради Манькiвська Анастасiя Геннадiївна д/н 0
Зміст інформації:
01.11.2018 року припинено повноваження посадової особи Манькiвської Анастасiї Геннадiївни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) на посадi Секретаря Наглядової ради товарситва; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; на посадi Секретаря Наглядової ради товариства перебувала 1 рiк та 9 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради товариства; пiдстави: Протокол позачергових загальних зборiв № 24 вiд 01.11.2018р. (вхiдний № 1896 вiд 16.11.2018р.)
01.11.2018 припинено повноваження Заступник голвои Наглядової ради Лепявко Iрина Миколаївна д/н 0
Зміст інформації:
01.11.2018 року припинено повноваження посадової особи Лепявко Iрини Миколаївни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) на посадi Заступника Наглядової ради товарситва; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; на посадi Заступника голови Наглядової ради товариства перебувала 1 рiк та 9 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради товариства; пiдстави: Протокол позачергових загальних зборiв № 24 вiд 01.11.2018р. (вхiдний № 1896 вiд 16.11.2018р.)
01.11.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Безверха Свiтлана Володимирiвна д/н 0
Зміст інформації:
01.11.2018 року припинено повноваження посадової особи Безверхої Свiтлани Володимирiвни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) на посадi Члена Наглядової ради товариства; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; на посадi Члена Наглядової ради товариства перебувала 2 роки та1 мiсяць; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради товариства; пiдстави: Протокол позачергових загальних зборiв № 24 вiд 01.11.2018р. (вхiдний № 1896 вiд 16.11.2018р.)
01.11.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Харiна Наталiя Миколаївна д/н 0
Зміст інформації:
01.11.2018 року припинено повноваження посадової особи Харiної Наталiї Миколаївни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) на посадi Члена Наглядової ради товариства; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; на посадi Члена Наглядової ради товариства перебувала 2 роки та 1 мiсяць; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради товариства; пiдстави: Протокол позачергових загальних зборiв № 24 вiд 01.11.2018р. (вхiдний № 1896 вiд 16.11.2018р.)
01.11.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Денисенко Вiталiй Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
01.11.2018 року припинено повноваження посадової особи Денисенко Вiталiя Миколайовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) припиняє на посадi Члена Наглядової ради товариства; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; на посадi Члена Наглядової ради товариства перебував 2 роки та 1 мiсяць; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради товариства; пiдстави: Протокол позачергових загальних зборiв № 24 вiд 01.11.2018р. (вхiдний № 1896 вiд 16.11.2018р.)
01.11.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Кузуб Тетяна Олександрiвна д/н 0
Зміст інформації:
01.11.2018 року припинено повноваження посадової особи Кузуб Тетяни Олександрiвни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) на посадi Члена Наглядової ради товарситва; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; на посадi Члена Наглядової ради товариства перебувала 2 роки та1 мiсяць; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради товариства; пiдстави: Протокол позачергових загальних зборiв № 24 вiд 01.11.2018р. (вхiдний № 1896 вiд 16.11.2018р.)
01.11.2018 обрано Член Наглядової ради Харiну Наталiю Миколаївну д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Харiна Наталiя Миколаївна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 01.11.2018р.; акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради товариства, Заступник начальника Управлiння - начальник вiддiлу Вiддiлу Фонду державного майна України, начальник Вiддiлу Фонду державного майна України, заступник начальника Управлiння - начальник Вiддiлу Фонду державного майна України; заступник начальника Вiддiлу Фонду державного майна України; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: на 3 роки, Орган, що прийняв рiшення про обрання - Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави: Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 01.11.2018р. (вхiдний № 1896 вiд 16.11.2018р.) Член Наглядової ради товариства є представником акцiонера - юридичної особи - Фонд державного майна України.
01.11.2018 обрано Член Наглядової ради Манькiвську Анастасiю Геннадiївну д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради товариства Манкiвська Анастасiя Геннадiївна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 01.11.2018р.; акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Секретар Наглядової ради товариства, головний спецiалiст Фонду державного майна України; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: на 3 роки, Орган, що прийняв рiшення про обрання - Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради товариства; пiдстави: Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 01.11.2018р. (вхiдний № 1896 вiд 16.11.2018р.) Член Наглядової ради товариства є представником акцiонера - юридичної особи - Фонд державного майна України.
01.11.2018 обрано Член Наглядової ради Павлюк Наталiя Василiвна д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради товариства Павлюк Наталiя Василiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 01.11.2018р.; акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Головний спецiалiст Фонду державного майна України, начальник вiддiлу Регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльскiй областi, Голова Наглядової ради товариства, секретар наглядової ради товариства; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: на 3 роки, Орган, що прийняв рiшення про обрання - Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави: Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 01.11.2018р. (вхiдний № 1896 вiд 16.11.2018р.) Член Наглядової ради товариства є представником акцiонера - юридичної особи - Фонд державного майна України.
01.11.2018 обрано Член Наглядової ради Кузуб Тетяну Олександрiвну д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради товариства Кузуб Тетяна Олександрiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 01.11.2018р.; акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради товариства, головний спецiалiст Фонду державного майна України; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: на 3 роки, Орган, що прийняв рiшення про обрання - Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради товариства; пiдстави: Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 01.11.2018р. (вхiдний № 1896 вiд 16.11.2018р.) Член Наглядової ради товариства є представником акцiонера - юридичної особи - Фонд державного майна України.
01.11.2018 обрано Член Наглядової ради Холоднова Iрина Петрiвна д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради товариства Холоднова Iрина Петрiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 01.11.2018р.; акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України, головний спецiалiст Фонду державного майна України; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: на 3 роки, Орган, що прийняв рiшення про обрання - Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради товариства; пiдстави: Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 01.11.2018р. (вхiдний № 1896 вiд 16.11.2018р.) Член Наглядової ради товариства є представником акцiонера - юридичної особи - Фонд державного майна України.