Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Шандра Валерiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.11.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД " КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04176 мiсто Київ вулиця Електрикiв, 26
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 14312364
5. Міжміський код та телефон, факс 044 42510 00 044 425 21 50
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://zkr.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 20.11.2018 ЕВIНЗ ЛIМIТЕД НЕ 389225 0 94.034697
Зміст інформації:
1.20» листопада 2018 р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало вiд акцiонера Товариства – ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) (компанiї, що створена та дiє за законодавством республiки Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ 389225, адреса реєстрацiї: Дiагору 4, КЕРМIА ХАУС, 5й поверх, Квартира/Офiс 502, 1097, Нiкосiя, Кiпр) письмове повiдомлення про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.

2.Згiдно даного повiдомлення:
ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) (компанiя, що створена та дiє за законодавством республiки Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ 389225, адреса реєстрацiї: Дiагору 4, КЕРМIА ХАУС, 5й поверх, Квартира/Офiс 502, 1097, Нiкосiя, Кiпр) 15.11.2018 року шляхом укладення прямих договорiв придбала:
- у ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ» (код за ЄДРПОУ: 33549199; мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А) 2 535 263 шт., простих iменних акцiй Товариства, якi становили 73,906745 % вiд статутного капiталу Товариства
-у товариства ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК» (код за ЄДРПОУ: 34294509; мiсцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електрикiв 29-а) яке володiло 690 460 шт. простих iменних акцiй Товариства, якi становили 20,127951 % вiд статутного капiталу Товариства

3.Вiдповiдно пiсля придбання простих iменних акцiй Товариства у ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ» та у ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК», компанiя ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) стала власником 3 225 723 шт., простих iменних акцiй Товариства, що становить 94,034697 % вiд статутного капiталу Товариства.