Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Лобiков Д.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.12.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69032 Запорiзька обл., м. Запорiжжя Пiвденне шосе, буд. 15
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00194122
5. Міжміський код та телефон, факс (061) 212-24-27 (061) 212-23-36
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.zalk.pat.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.12.2018 обрано Голова Наглядової ради Павлюк Наталiя Василiвна д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Павлюк Наталiя Василiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду Голови Наглядової ради 04.12.2018р.; акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член наглядової ради, головний спецiалiст ФДМУ, начальник вiддiлу РВ ФДМУ по Тернопiльскiй областi, голова наглядової ради, секретар наглядової ради; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення - вакантнiсть посади; пiдстави - протокол Наглядової ради № 1 вiд 04.12.2018р.