Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Шандра Валерiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 10.12.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04176 мiсто Київ вулиця Електрикiв, 26
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 14312364
5. Міжміський код та телефон, факс 044 42510 00 044 425 21 50
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.12.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://lk.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.12.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Порошенко Олексiй Iванович 0.0431
Зміст інформації:
2.1. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Порошенка Олексiя Iвановича (Паспорт серiї СН № 815898, виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi 22.05.1998 р.). Порошенко О. I. володiє 1 480 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 72 520 грн. 00 коп., що становить 0, 0431 % вiд статутного капiталу Товариства. Порошенка О. I. було обрано як уповноваженого представника акцiонера Товариства - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ» (код за ЄДРПОУ: 33549199; мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А), яке на теперiшнiй час акцiями Товариства не володiє.
Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ». Особа перебувала на данiй посадi протягом 1 року 8 мiсяцiв 11 днiв. Порошенко О. I. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
10.12.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Полюга Свiтлана Леонiдiвна 0.001836
Зміст інформації:
2.2. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Полюги Свiтлани Леонiдiвни (Паспорт серiї СН № 752704, виданий Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 19.02.1998 р.). Полюга С. Л. володiє 63 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 001836 % вiд статутного капiталу Товариства. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ». Особа перебувала на данiй посадi протягом 1 року 8 мiсяцiв 11 днiв. Полюга С. Л. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
10.12.2018 обрано член Наглядової ради Бiлоног Олексiй Вiкторович 0
Зміст інформації:
2.8. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ОБРАННЯ:
члена Наглядової ради Товариства Бiлонога Олексiя Вiкторовича (паспорт серiї СВ 692843, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 09.07.2002 p.) Бiлоног О. В. акцiями Товариства не володiє; обраний термiном на 3 (три) роки.
Бiлонога Олексiя Вiкторовича було обрано як уповноваженого представника акцiонера Товариства - ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) (компанiї, що створена та дiє за законодавством республiки Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ389225, адреса реєстрацiї: Дiагору 4, КЕРМIА ХАУС, 5й поверх, Квартира/Офiс 502, 1097, Нiкосiя, Кiпр), яка володiє 3 225 723 шт., простих iменних акцiй Товариства).
Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Iншi посади, якi Бiлоног О. В. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Директор з юридичних питань ТОВ "Група ТАС".
Бiлоног О. В. непогашеної (незнятої) судимостi не має; заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має.
10.12.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Ярматова Лариса Вiталiївна 0.001836
Зміст інформації:
2.3. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Ярматової Лариси Вiталiївни (паспорт серiї СН № 036219, виданий Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi 11.01.1995р.). Ярматова Л. В. володiє 63 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 001836 % вiд статутного капiталу Товариства. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ». Особа перебувала на данiй посадi протягом 1 року 8 мiсяцiв 11 днiв. Ярматова Л. В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
10.12.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Ганапольський Дмитро Олександрович 0
Зміст інформації:
2.4. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Ганапольського Дмитра Олександровича (паспорт серiї СН № 749418, Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 12.02.1998 р.). Ганапольський Д. О. акцiями Товариства не володiє. Ганапольського Д. О. було обрано як уповноваженого представника акцiонера Товариства - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК» (код за ЄДРПОУ: 34294509; мiсцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електрикiв 29-а), яке на теперiшнiй час акцiями Товариства не володiє.
Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ». Особа перебувала на данiй посадi протягом 1 року 6 мiсяцiв 26 днiв. Ганапольський Д. О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
10.12.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Лопушенко Антон Миколайович 0
Зміст інформації:
2.5. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Лопушенко Антона Миколайовича (паспорт серiї МЕ № 969301, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 05.12.2009 р.) Лопушенко А. М. акцiями Товариства не володiє. Лопушенко А. М. був обраний як уповноважений представник акцiонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А, яке володiє 25 203 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 1 234 947 грн. 00 коп., що становить 0,7347 % вiд статутного капiталу Товариства.
Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ». Особа перебувала на данiй посадi протягом 2 мiсяцiв 23 днiв. Лопушенко А. М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
10.12.2018 обрано член Наглядової ради Полюга Свiтлана Леонiдiвна 0.001836
Зміст інформації:
2.6. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ОБРАННЯ:
члена Наглядової ради Товариства Полюги Свiтлани Леонiдiвни (Паспорт серiї СН № 752704, виданий Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 19.02.1998 р.), обрана термiном на 3 (три) роки.
Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Iншi посади, якi Полюга С. Л. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: спецiалiст вiддiлу маркетингу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ», заступник начальника вiддiлу маркетингу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».
Полюга С. Л. володiє 63 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 001836 % вiд статутного капiталу Товариства.
Полюга С. Л. непогашеної (незнятої) судимостi не має; заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має.
10.12.2018 обрано член Наглядової ради Ярматова Лариса Вiталiївна 0.001836
Зміст інформації:
2.7. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ОБРАННЯ:
члена Наглядової ради Товариства Ярматової Лариси Вiталiївни (паспорт серiї СН № 036219, виданий Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi 11.01.1995р.), обрана термiном на 3 (три) роки.
Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Iншi посади, якi Ярматова Л. В. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник фiнансово-аналiтичного вiддiлу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».
Ярматова Л. В. володiє 63 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 001836 % вiд статутного капiталу Товариства.
Ярматова Л. В. непогашеної (незнятої) судимостi не має; заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має.