Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       О.М.Ніверчук
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.01.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65031 м. Одеса Миколи Боровського, б. 28-Б
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00131713
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 705 20 56 (048) 705 20 79
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.01.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.oblenergo.odessa.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 28.01.2019 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" 33947089 32.522649 51.521866
Зміст інформації:
Відповідно до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" станом на 24.01.2019 р., сформованого ПАТ "Національний депозитарій України" 28.01.2019р. вих. №170214зв пакет власника акцiй – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ Україна" (iдентифiкацiйний код 33947089) збільшився. Розмiр частки ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ Україна» до змiни (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій) становив 33,999402 вiдсоткiв. Розмiр частки ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ Україна» пiсля змiни (у вiдсоткахдо загальної кількості голосуючих акцій) становить: 53,861315 вiдсоткiв. ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ Україна» здiйснює пряме володiння акцiями АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО». У АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» вiдсутня iнформацiя, щодо способу змiни розмiру пакету акцiй зазначеного акцiонера.
2 28.01.2019 ВС Енерджі Інтернешнл Н.В. 34167415 17.983159 0
Зміст інформації:
Відповідно до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" станом на 24.01.2019 р., сформованого ПАТ "Національний депозитарій України" 28.01.2019р. вих. №170214зв пакет власника акцiй – ВС Енерджі Інтернешнл Н.В. (iдентифiкацiйний код 34167415) зменшився. Розмiр частки ВС Енерджі Інтернешнл Н.В. до змiни (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій) становив 18,799719 вiдсоткiв. Розмiр частки ВС Енерджі Інтернешнл Н.В. Пiсля змiни (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій) становить: 0 вiдсоткiв. ВС Енерджі Інтернешнл Н.В. Здiйснювало пряме володiння акцiями АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО». У АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» вiдсутня iнформацiя, щодо способу змiни розмiру пакету акцiй зазначеного акцiонера.
3 28.01.2019 Приватне акціонерне товариство "Київобленерго" 23243188 9.253295 0
Зміст інформації:
Відповідно до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" станом на 24.01.2019 р., сформованого ПАТ "Національний депозитарій України" 28.01.2019р. вих. №170214зв пакет власника акцiй – Приватне акціонерне товариство "Київобленерго" (iдентифiкацiйний код 23243188) зменшився. Розмiр частки ПрАТ "Київобленерго" до змiни (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій) становив 9,673459 вiдсоткiв. Розмiр частки ПрАТ "Київобленерго" пiсля змiни (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій) становить: 0 вiдсоткiв. ПрАТ "Київобленерго" здiйснювало пряме володiння акцiями АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО». У АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» вiдсутня iнформацiя, щодо способу змiни розмiру пакету акцiй зазначеного акцiонера.
4 28.01.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК НАФТОГАЗ" 37719067 0 16.773013
Зміст інформації:
Відповідно до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" станом на 24.01.2019 р., сформованого ПАТ "Національний депозитарій України" 28.01.2019р. вих. №170214зв акціонером АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" стало Товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК НАФТОГАЗ" (iдентифiкацiйний код 37719067) . Розмiр частки ТОВ "ДТЕК НАФТОГАЗ" до змiни (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій) становив: 0 вiдсоткiв. Розмiр частки ТОВ "ДТЕК НАФТОГАЗ" пiсля змiни (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій) становить: 17,534624 вiдсоткiв. ТОВ "ДТЕК НАФТОГАЗ" здiйснює пряме володiння акцiями АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО». У АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» вiдсутня iнформацiя, щодо способу змiни розмiру пакету акцiй зазначеного акцiонера.