Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Марченко Валентина Василiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 08.02.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "КИЯНИ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04073 м. Київ пр-т С.Бандери, 9
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00308169
5. Міжміський код та телефон, факс (044)5370205 (044)5370205
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.02.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kyjany.kiev.ua в мережі Інтернет 08.02.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 08.02.2019 ЛДУ Iстеблiшмент FL-0002.052.546-9 24.865435 0
Зміст інформації:
08.02.2019 вiд ПАТ «НДУ» отримано перелiк акцiонерiв емiтента, складений станом на 06.02.2019, з якого стало вiдомо, що розмiр частки юридичної особи ЛДУ Iстеблiшмент в загальнiй кiлькостi акцiй зменшився з 24,865435% (160208 акцiй) до 0% (0 акцiй). Усi акцiї були голосуючими
2 08.02.2019 SEIZE THE DAY ENTERTAINING LLC L13000056155 0 10.271146
Зміст інформації:
Розмiр частки юридичної особи SEIZE THE DAY ENTERTAINING LLC в загальнiй кiлькостi акцiй збiльшився з 0% (0 акцiй) до 10,271146% (66177 акцiй). Усi акцiї є голосуючими.
3 08.02.2019 Копiлаш Ярослав Володимирович 2593413052 1.469656 6.917429
Зміст інформації:
Розмiр частки фiзичної особи Копiлаш Я.В. в загальнiй кiлькостi акцiй збiльшився з 1,469656% (9469 акцiй) до 6,917429% (44 569 акцiй). Усi акцiї є голосуючими.