Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Iльюченко Алла Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.03.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 93404 Луганська обл., м. Сєвєродонецьк Сметанiна, буд. 3-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 05839888
5. Міжміський код та телефон, факс +38(044) 390-52-71 +38(044) 390-52-71
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.03.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://05839888.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.03.2019 припинено повноваження Член Правлiння Iвушкiн Павло Юрiйович 0
Зміст інформації:
Наглядова рада ПАТ «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ» (далi - Товариство), Протокол засiдання № 2 вiд 01.03.2019, прийняла рiшення про наступне:
- Припинити повноваження члена Правлiння – директора Департаменту по роботi з активами Товариства Iвушкiна Павла Юрiйовича в зв'язку iз його звiльненням. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. На посадi перебував 9 мiсяцiв. Iвушкiн П.Ю. згоди на розкриття паспортних даних не надав. Зазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має