Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о.генерального директора       Заiка Олександр Iгорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.03.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69032 Запорiзька обл., м.Запорiжжя Пiвденне шосе, буд. 15
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00194122
5. Міжміський код та телефон, факс (061)212-24-27 (061)-212-23-36
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.03.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.zalk.pat.ua в мережі Інтернет 11.03.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.01.2019 припинено повноваження Генеральний директор Лобiков Дмитро Валентинович д/н 0.00016
Зміст інформації:
Посадова особа Генеральний директор Лобiков Дмитро Валентинович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) припиняє повноваження на посадi 30.01.2019р.; володiє 1000 акцiями, що складає 0,000160% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 250,00 грн.; на посадi перебував 3 роки 1 мiсяць; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: у зв'язку з iз завершенням дiї Контракту; пiдстави: Протокол Наглядової ради № 3 вiд 30.01.2019р.
30.01.2019 обрано Член Дирекцiї - виконуючий обов’язки Генерального директора Заiка Олександр Iгорович д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Заiка Олександр Iгорович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) обраний на посаду Члена Дирекцiї - виконуючий обов’язки Генерального директора з 31.01.2019р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: менеджер; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: до обрання Генерального директора Товариства. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: вакантнiсть посади; пiдстави: Протокол Наглядової ради № 3 вiд 30.01.2019р.