Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о.генерального директора       Заiка Олександр Iгорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.03.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69032 Запорiзька обл., м.Запорiжжя Пiвденне шосе, буд. 15
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00194122
5. Міжміський код та телефон, факс (061)212-24-27 (061)-212-23-36
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.03.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.zalk.pat.ua в мережі Інтернет 11.03.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.03.2019 припинено повноваження Головний бухгалтер Долгiнцева Ольга Анатолiївна д/н 0
Зміст інформації:
07.03.2019р. прийнято рiшення про припинення повноважень посадової особи Долгiнцевої Ольги Анатолiївни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) на посадi головного бухгалтера з 07.03.2019р.; володiє 0 акцiями, що складає 0,00% статутного капiталу емiтента; на посадi головного бухгалтера перебувала 9 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - в.о. генерального директора, причина прийняття цього рiшення: заява про звiльнення за особистим бажанням (п.3 ст.38 КЗпП України); пiдстави: Наказ №02-24/к вiд 07.03.2019 року.
07.03.2019 призначено Виконуючий обов’язки головного бухгалтера Солопова Зiнаiда Олексiївна д/н 0.001124
Зміст інформації:
Посадова особа виконуючий обов’язки головного бухгалтера Солопова Зiнаiда Олексiївна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) призначена на посаду виконуючий обов’язки головного бухгалтера з 07.03.2019р.; володiє 7000 акцiями, що складає 0,001124% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 1750,00 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник головного бухгалтера; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: - безстроково. Орган, що прийняв рiшення про призначення - в.о. генерального директора, причина прийняття цього рiшення: вакантнiсть посади; пiдстави: Наказ №ЗАлК-19-П019/01 вiд 07.03.2019 року.