Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Фещенко Нiна Анатолiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.01.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30
4. Код за ЄДРПОУ 32987822
5. Міжміський код та телефон, факс (056)3739799 (056)3739799
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.01.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці mt.proemitent.info в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 01.01.2014 20.01.2014 Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова група Перспектива" 34497042 100 19
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство «Менеджмент Технолоджiз» (далi – Товариство) повiдомляє, що 20.01.2014р. вiд центрального депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий реєстр власникiв цiнних паперiв Товариства. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова група Перспектива» (стара назва – Приватне акцiонерне товариство «Дом Iнвест») (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, ЄДРПОУ 34497042), складав 3 000000000 (три мiльярди) штук, що становив 100% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням змiн пакет власника акцiй ПАТ «БГП» складає 570000000 (п’ятсот сiмдесят мiльйонiв) штук простих iменних акцiй, що становить 19% голосуючих акцiй Товариства.

Оскiльки в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не зазначається дата змiни прав власностi на цiннi папери, у полi "Дата змiни" зазначається дата, станом на яку складений реєстр.
2 01.01.2014 20.01.2014 "фiзична особа" - 0 33.3333
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство «Менеджмент Технолоджiз» (далi – Товариство) повiдомляє, що 20.01.2014р. вiд центрального депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий реєстр власникiв цiнних паперiв Товариства.
Пакет власника акцiй Товариства «фiзичної особи» становив 0% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням змiн, пакет власника «фiзичної особи» складає 1 000 000 000 (один мiльярд) штук простих iменних акцiй, що становить 33,3333% голосуючих акцiй Товариства.

Оскiльки в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не зазначається дата змiни прав власностi на цiннi папери, у полi "Дата змiни" зазначається дата, станом на яку складений реєстр.