Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Цеснек Павел
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.03.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Луганськтепловоз"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 91005 м. Луганськ вул. Фрунзе, буд. 107
4. Код за ЄДРПОУ 05763797
5. Міжміський код та телефон, факс (0642) 58-42-09 (0642) 58-42-09
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.03.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці luganskteplovoz.com в мережі Інтернет 07.03.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

№ з/п Наймену-вання позикодавця або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що надала позику Дата підписання договору позики Предмет договору Дата зарахування коштів на поточний рахунок або передання речей, визначених родовими ознаками Сума одержаної позики або вартість речей, визначених родовими ознаками (тис. грн.) Вид позики (процентна, безпроцентна) Вид застави (у разі наявності) Процентна ставка Строк, на який надано позику (місяців) Співвідношення суми одержаної позики до вартості активів на початок року (у відсотках)
грошові кошти найменування речей, визначених родовими ознаками
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Закрите акцiонерне товариство "Трансмашхолдинг" 23.11.2012 у іноземній валюті поповнення обiгових коштiв 06.03.2014 26185 процентна фіксована
10
23 1.36
Зміст інформації:
23.11.2012 р. Генеральним директором Товариства було укладено Договiр позики № ТМХ-26-12-з про надання позики в iноземнiй валютi. Предметом укладеного договору про надання позики в iноземнiй валютi є надання позикодавцем (ЗАТ “Трансмашхолдинг”: код: 770501001, мiсцезнаходження: Росiя, м. Москва, Озерковская наб., буд. 54, будiвля 1) позичальнику (ПАТ "Луганськтепловоз") грошових коштiв в сумi, що визначена договором позики. Строк надання позики - 7 мiсяцiв, умовами повернення позики є повернення суми позики в повному обсязi в строк до 28.06.2013 р. Сума позики за договором складає 2 000 000 000,00 рос.руб. (курс НБУ на 26.12.2012р. – 0,26127), тобто 522 540 000,00 грн., спiввiдношення суми до вартостi активiв на початок звiтного року – 77,51 %.
31.05.2013 р. Генеральним директором Товариства укладено додаткову угоду № 1 до Договору вiд 23.11.2012 р. ТМХ-26-12-з про продовження термiну дiї Договору до 27.12.2013 р., строк надання позики буде складати – 13 мiсяцiв.
01.07.2013 р. Генеральним директором Товариства укладено додаткову угоду № 2 до Договору вiд 23.11.2012 р. ТМХ-26-12-з про збiльшення суми позики за договором до 3 000 000 000,00 рос. руб.
03.09.2013 р. Генеральним директором Товариства укладено додаткову угоду № 3 до Договору вiд 23.11.2012 р. ТМХ-26-12-з про збiльшення суми позики за договором до 4 000 000 000,00 рос. руб.
12.12.2013р. Генеральним директором Товариства укладено додаткову угоду № 5 до Договору вiд 23.11.2012 р. ТМХ-26-12-з про продовження термiну дiї Договору до 01.11.2014 р., строк надання позики буде складати – 23 мiсяцi.
Процентна ставка за користування позикою встановлена у розмiрi 10,0 % рiчних. Застава вiдсутня. Фактична дата отримання чергового траншу 06.03.2014 р. у сумi 100 000 000,00 рос. руб. (курс 0,26185 встановленого НБУ на дату отримання чергового траншу 06.03.2014р.), тобто 26 185 000,00 грн. Вартiсть чистих активiв на 01.01.2014р. становить 745 421,00 тис. грн. Вартiсть активiв на 01.01.2014р. становить 1 923 259,00 тис. грн. Спiввiдношення суми чергового траншу, одержаного 06.03.2014р. (26 185 000,00 грн.) до вартостi активiв на 01.01.2014 р. становить 1,36 %. Позику одержано для поповнення обiгових коштiв.