Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Цеснек Павел
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.03.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Луганськтепловоз"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 91005 м. Луганськ вул. Фрунзе, буд. 107
4. Код за ЄДРПОУ 05763797
5. Міжміський код та телефон, факс (0642) 58-42-09 (0642) 58-42-09
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.03.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.luganskteplovoz.com в мережі Інтернет 11.03.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

№ з/п Наймену-вання позикодавця або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що надала позику Дата підписання договору позики Предмет договору Дата зарахування коштів на поточний рахунок або передання речей, визначених родовими ознаками Сума одержаної позики або вартість речей, визначених родовими ознаками (тис. грн.) Вид позики (процентна, безпроцентна) Вид застави (у разі наявності) Процентна ставка Строк, на який надано позику (місяців) Співвідношення суми одержаної позики до вартості активів на початок року (у відсотках)
грошові кошти найменування речей, визначених родовими ознаками
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Закрите акцiонерне товариство "Трансмашхолдинг" 12.12.2013 у іноземній валюті поповнення обiгових коштiв 07.03.2014 25987 процентна вiдсутня фіксована
10
12 1.35
Зміст інформації:
12.12.2013 р. Генеральним директором Товариства було укладено Договiр позики № ТМХ-40-13-з про надання позики в iноземнiй валютi. Предметом укладеного договору про надання позики в iноземнiй валютi є надання позикодавцем (ЗАТ “Трансмашхолдинг”: код: 770501001, мiсцезнаходження: Росiя, м. Москва, Озерковская наб., буд. 54, будiвля 1) позичальнику (ПАТ "Луганськтепловоз") грошових коштiв в сумi, що визначена договором позики. Строк надання позики - 12 мiсяцiв, умовами повернення позики є повернення суми позики в повному обсязi в строк до 31.12.2014 р. Сума позики за договором складає 2 702 704 800,00 рос.руб. (курс НБУ на 07.03.2014р. – 0,25987), тобто 702 351 896,376 грн., спiввiдношення суми до вартостi активiв на початок звiтного року – 36,52 %.
Процентна ставка за користування позикою встановлена у розмiрi 10,0 % рiчних. Застава вiдсутня. Фактична дата отримання першого траншу 07.03.2014 р. у сумi 100 000 000,00 рос. руб. (курс 0,25987 встановленого НБУ на дату отримання чергового траншу 07.03.2014р.), тобто 25 987 000,00 грн. Вартiсть чистих активiв на 01.01.2014р. становить 745 421,00 тис. грн. Вартiсть активiв на 01.01.2014р. становить 1 923 259,00 тис. грн. Спiввiдношення суми першого траншу, одержаного 07.03.2014р. (25 987 000,00 грн.) до вартостi активiв на 01.01.2014 р. становить 1,35 %. Позику одержано для поповнення обiгових коштiв.