Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор ПАТ "Лисичанськвугілля"       Теросипов Вячеслав Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 02.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГIЛЛЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 93100 м. Лисичанськ Малиновського, 1
4. Код за ЄДРПОУ 32359108
5. Міжміський код та телефон, факс (06451) 4-57-87 (06451) 4-5787
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://lisugol.com/KorpUpr.aspx в мережі Інтернет 02.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.04.2014 призначено В.о. генерального директора Теросипов Вячеслав Михайлович ЕМ 765406
14.11.2000 Лисичанський МВ УМВС України в Луганській області
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Міненерговугілля України від 01.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі наказу № 40-к/к Посадова особа Теросипов Вячеслав Михайлович (Паспорт: серія ЕМ номер 765406 виданий 14.11.2000 р. Лисичанський МВ УМВС України в Луганській області), призначена на посаду В.о. генерального директора. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до призначення керівника цього підприємства в установленому порядку. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 01.2008 р. - 04.2008 р. заступник генерального директора з соціальних питань та зв'язку з товариськими організаціями ВАТ "Лисичанськвугілля", 04.2008 р. - 04.2010 р. в.о. генерального директора - голови правління ВАТ "Лисичанськвугілля" Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 %