Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Марченко В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 10.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Кияни"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04073 м. Київ Проспект Московський, 9
4. Код за ЄДРПОУ 00308169
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 537-02-12 (044) 537-02-12
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 68 Газета "Бюлетень. Цінні папери України" 11.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці kyjany.kiev.ua в мережі Інтернет 11.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.04.2014 обрано Голова Наглядової ради Баленко Ігор Миколайович д/н д/н
д/н
0.001
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів 09.04.2014 Баленка І.М. обрано на посаду Голови Наглядової ради на повторний термін строком на 3 роки. Займає посаду з 2003 року. Частка в статутному капіталі емітента - 0,001% - 1 акція. Стаж керівної роботи - 12 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.
09.04.2014 обрано Член Наглядової ради Баленко Олександр Миколайович д/н д/н
д/н
0.001
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів 09.04.2014 Баленка О.М. обрано на посаду Члена Наглядової ради на повторний термін строком на 3 роки. Займає посаду з 2003 року. Частка в статутному капіталі емітента - 0,001% - 1 акція. Стаж керівної роботи - 12 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.
09.04.2014 обрано Член Наглядової ради Школьнік Володимир Якович д/н д/н
д/н
20.7622
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів 09.04.2014 Школьніка В.Я. обрано на посаду Члена Наглядової ради на повторний термін строком на 3 роки. Займає посаду з 2002 року. Частка в статутному капіталі емітента - 20,7622% - 133771 акція. Стаж керівної роботи - 12 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.