Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Цеснек Павел
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 10.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Луганськтепловоз"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 91005 м. Луганськ вул. Фрунзе, буд. 107
4. Код за ЄДРПОУ 05763797
5. Міжміський код та телефон, факс (0642) 58-42-09 (0642) 58-42-09
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.luganskteplovoz.com в мережі Інтернет 10.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.04.2014 припинено повноваження Голова Наглядової ради Бикадоров Вiктор Петрович СТ 091896
10.02.2009 Ленiнським РВ УМВС в Луганськiй областi
0.00091247251
Зміст інформації:
Повноваження Голови Наглядової ради Бикадорова Вiктора Петровича (паспорт: серiя СТ № 091896 виданий 10.02.2009 р. Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi) припинено з 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Пiдставою рiшення є пропозiцiя акцiонера про припининня повноваженнь членiв Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз» у повному складi. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Володiє 0,00091247251 % у статутному капiталi. На цiй посадi перебував 3 роки. Замiсть звiльненої особи на посаду Голови Наглядової ради нiкого не призначено. Згiдно Статуту товариства Голова Наглядової ради обирається (на засiданнi Наглядової ради) членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстью голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.
10.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Мергасов Олег Вадимович (громадянин РФ) 45 09 119090
18.04.2007 Вiддiлом по району Кунцево РУМВС Росiї м. Москви РФ
4.56236e-06
Зміст інформації:
Повноваження Члена Наглядової ради Мергасова Олега Вадимовича (громадянин РФ) (паспорт: серiя 45 09 № 119090 виданий 18.04.2007 р. Вiддiлом по району Кунцево РУМВС Росiї м. Москви РФ) припинено з 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Пiдставою рiшення є пропозiцiя акцiонера про припининня повноваженнь членiв Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз» у повному складi. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Володiє 0,00000456236 % у статутному капiталi. На цiй посадi перебував 6 рокiв 11 мiсяцiв.
10.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Волошинський Олег Миколайович СН 666637
01.09.2001 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4.56236e-06
Зміст інформації:
Повноваження Члена Наглядової ради Волошинського Олега Миколайовича (паспорт: серiя СН № 666637 виданий 01.09.2001 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) припинено з 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Пiдставою рiшення є пропозiцiя акцiонера про припининня повноваженнь членiв Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз» у повному складi. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Володiє 0,00000456236 % у статутному капiталi. На цiй посадi перебував 6 рокiв 11 мiсяцiв.

10.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Волков Якiв Михайлович (громадянин РФ) 36 05 214297
09.06.2005 Вiддiлом мiлiцiї № 8 УВС промислового району м. Самари РФ
2.30963e-06
Зміст інформації:
Повноваження Члена Наглядової ради Волкова Якова Михайловича (громадянин РФ) (паспорт: серия 36 05 № 214297 виданий 09.06.2005 Вiддiлом мiлiцiї № 8 УВС промислового району м. Самари РФ) припинено з 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Пiдставою рiшення є пропозiцiя акцiонера про припининня повноваженнь членiв Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз» у повному складi. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Володiє 0,00000230963% у статутному капiталi. На цiй посадi перебував 3 роки.


10.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Катасонов Сергiй Юрiйович (громадянин РФ) 46 11 148618
26.08.2010 ТП 8 м. Щелково ОУФМС Росiя по Московскiй областi в Щелковському районi РФ
2.30963e-06
Зміст інформації:
Повноваження Члена Наглядової ради Катасонова Сергiя Юрiйовича (громадянин РФ) (паспорт: серiя 46 21 № 148618 виданий 26.08.2010р. ТП 8 м. Щелково ОУФМС Росiї по Московськiй областi в Щелковському районi РФ) припинено з 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Пiдставою рiшення є пропозiцiя акцiонера про припининня повноваженнь членiв Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз» у повному складi. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Володiє 0,00000230963% у статутному капiталi. На цiй посадi перебував 3 роки.

10.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Носков Олександр Леонiдович (громадянин РФ) 60 06 799836
12.04.2007 УВС м. Новочеркаська Ростовської областi РФ
4.56236e-06
Зміст інформації:
Повноваження Члена Наглядової ради Носкова Олександра Леонiдовича (громадянин РФ) (паспорт: серiя 60 06 № 799836 виданий 12.04.2007 р. УВС м. Новочеркаська Ростовської областi РФ) припинено з 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Пiдставою рiшення є пропозiцiя акцiонера про припининня повноваженнь членiв Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз» у повному складi. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Володiє 0,00000456236 % у статутному капiталi. На цiй посадi перебував 2 роки.

10.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Пацко Олексiй Ярославович ЕН 072367
21.06.2010 Органом 8037, м. Київ, Україна
0
Зміст інформації:
Повноваження Члена Наглядової ради Пацко Олексiя Ярославовича (паспорт: серiя ЕН № 072367 виданий 21.06.2010 р. Органом 8037 м. Києва, Україна) припинено з 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Пiдставою рiшення є пропозiцiя акцiонера про припининня повноваженнь членiв Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз» у повному складi. Посадова особа не має частки у статутному капiталi емiтента. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На цiй посадi перебував 2 роки 6 мiсяцiв.

10.04.2014 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Разумовськiй Сергiй Валерiйович (громадянин РФ) 18 09 437156
13.04.2010 Вiддiлом УМФС Росiї у Волгоградськiй областi в м. Волжськом код. 340-011
0
Зміст інформації:
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Разумовського Сергяй Валерiйовича (громадянин РФ) (паспорт: серiя 18 09 № 437156 виданий 13.04.2010 р. Вiддiлом УМФС Росiї у Волгоградськiй областi в м. Волжськом код. 340-011) припинено з 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Пiдставою рiшення є закiнчення термiну повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Луганськтепловоз». Посадова особа не має частки у статутному капiталi емiтента. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На цiй посадi перебував 2 роки. Замiсть звiльненої особи на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено. Згiдно Статуту товариства Голова Ревiзiйної комiсiї обирається (на засiданнi Ревiзiйної комiсiї) членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстью голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.


10.04.2014 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Iванов Микола Миколайович (громадянин РФ) 45 04 047909
04.10.2002 ВВС району Арбат м. Москви код. 772-111
0
Зміст інформації:
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Iванова Миколи Миколайовича (громадянин РФ) (паспорт: серiя 45 04 № 047909 виданий 04.10.2002 р. ВВС району Арбат м. Москви код. 772-111) припинено з 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Пiдставою рiшення є закiнчення термiну повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Луганськтепловоз». Посадова особа не має частки у статутному капiталi емiтента. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На цiй посадi перебував 3 роки.

10.04.2014 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Пац Лариса Олександрiвна ЕН 564681
22.07.2007 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi
0.00091247251
Зміст інформації:
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Пац Лариси Олександрiвни (паспорт: серiя ЕН № 564681 виданий 22.07.2007 р. УМВС України в Луганськiй областi) припинено з 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Пiдставою рiшення є закiнчення термiну повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Луганськтепловоз». Володiє 0,00091247251 % у статутному капiталi. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На цiй посадi перебував 3 роки.


10.04.2014 обрано Член Наглядової ради Бикадоров Вiктор Петрович СТ 091896
10.02.2009 Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi
0.00091247251
Зміст інформації:
Члена Наглядової ради Бикадорова Вiктора Петровича (паспорт: серiя СТ № 091896 виданий 10.02.2009 р. Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi) обрано на посаду 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Володiє 0,00091247251 % у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 3 роки, згiдно Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова Правлiння, Голова Наглядової ради.
10.04.2014 обрано Член Наглядової ради Мергасов Олег Вадимович (громадянин РФ) 45 09 119090
18.04.2007 Вiддiлом по району Кунцево РУМВС Росiї м. Москви РФ
4.56236e-06
Зміст інформації:
Члена Наглядової ради Мергасова Олега Вадимовича (громадянин РФ) (паспорт: серiя 45 09 № 119090 виданий 18.04.2007 р. Вiддiлом по району Кунцево РУМВС Росiї м. Москви РФ) обрано на посаду 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Володiє 0,00000456236 % у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 3 роки, згiдно Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - начальник управлiння, керiвник департаменту корпоративного захисту.

10.04.2014 обрано Член Наглядової ради Волошинський Олег Миколайович СН 666637
01.09.2001 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4.56236e-06
Зміст інформації:
Члена Наглядової ради Волошинського Олега Миколайовича (паспорт: серiя СН № 666637 виданий 01.09.2001 р. Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Володiє 0,00000456236 % у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 3 роки, згiдно Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - генеральний директор, голова Представництва.10.04.2014 обрано Член Наглядової ради Волков Якiв Михайлович (громадянин РФ) 36 05 214297
09.06.2005 Вiддiлом мiлiцiї № 8 УВС промислового району м. Самари РФ
2.30963e-06
Зміст інформації:
Члена Наглядової ради Волкова Якова Михайловича (громадянин РФ) (паспорт: серия 36 05 № 214297 виданий 09.06.2005 р. Вiддiлом мiлiцiї № 8 УВС промислового району м. Самари РФ) обрано на посаду 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Володiє 0,00000230963 % у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 3 роки, згiдно Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - виконавчий директор.

10.04.2014 обрано Член Наглядової ради Катасонов Сергiй Юрiйович (громадянин РФ) 46 11 148618
26.08.2010 ТП 8 м. Щелково ОУФМС Росiї по Московськiй областi в Щелковському районi РФ
2.30963e-06
Зміст інформації:
Члена Наглядової ради Катасонова Сергiя Юрiйовича (громадянин РФ) (паспорт: серiя 46 21 № 148618 виданий 26.08.2010 р. ТП 8 м. Щелково ОУФМС Росiї по Московськiй областi в Щелковському районi РФ) обрано на посаду 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Володiє 0,00000230963 % у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 3 роки, згiдно Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - керiвник департаменту правових вiдносин.

10.04.2014 обрано Член Наглядової ради Носков Олександр Леонiдович (громадянин РФ) 60 06 799836
12.04.2007 УВС м. Новочеркаська Ростовської областi РФ
4.56236e-06
Зміст інформації:
Члена Наглядової ради Носкова Олександра Леонiдовича (громадянин РФ) (паспорт: серiя 60 06 № 799836 виданий 12.04.2007 р. УВС м. Новочеркаська Ростовської областi РФ) обрано на посаду 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Володiє 0,00000456236 % у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 3 роки, згiдно Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - перший заступник Голови Адмiнiстрацiї, заступник генерального директора.
10.04.2014 обрано Член Наглядової ради Хардер Ян (громадянин Нiмеччини) P D C9CY8R5RT
09.10.2009 м. Констанца, Нiмеччина
0
Зміст інформації:
Члена Наглядової ради Хардера Яна (громадянин Нiмеччини) (паспорт: тип Р код D № C9CY8R5RT виданий 09.10.2009 р. м. Констанца, Нiмеччина) обрано на посаду 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Посадова особа не має частки у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 3 роки, згiдно Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - директор з розвитку бiзнесу i стратегiчного планування, голова пiдприємства, голова з закупiвель, голова управлiння з постачання, вiце-президент - директор з розвитку бiзнесу.
10.04.2014 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Разумовський Сергiй Валерiйович (громадянин РФ) 18 09 437156
13.04.2010 Вiддiл УМФС Росiї у Волгоградськiй областi в м. Волжськом код. 340-011
0
Зміст інформації:
Члена Ревiзiйної комiсiї Разумовського Сергiя Валерiйовича (громадянин РФ) (паспорт: серiя 18 09 № 437156 виданий 13.04.2010 р. Вiддiл УМФС Росiї у Волгоградськiй областi в м. Волжськом код. 340-011) обрано на посаду 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Посадова особа не має частки у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 3 роки, згiдно Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - заступник керiвника контрольно - ревiзiйного управлiння.10.04.2014 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Рогов Олексiй Михайлович (громадянин РФ) 34 11 026186
28.07.2011 Вiддiл УМФС Росiї у Костромськiй областi в Центральному окрузi м. Костроми РФ
0
Зміст інформації:
Члена Ревiзiйної комiсiї Рогова Олексiя Михайловича (громадянин РФ) (паспорт: серiя 34 11 № 026186 виданий 28.07.2011 р. Вiддiл УМФС Росiї у Костромськiй областi в Центральному окрузi м. Костроми РФ) обрано на посаду 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Посадова особа не має частки у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 3 роки, згiдно Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - оперуповноважений, провiдний спецiалiст департаменту корпоративного захисту.
10.04.2014 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Пац Лариса Олександрiвна ЕН 564681
22.02.2007 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi
0.00091247251
Зміст інформації:
Члена Ревiзiйної комiсiї Пац Ларису Олександрiвну (паспорт: серiя ЕН № 564681 виданий 22.02.2007 р. Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi) обрано на посаду 10.04.2014 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 10.04.2014р.). Володiє 0,00091247251 % у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 3 роки, згiдно Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - начальник планово - економiчного вiддiлу.