Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Цеснек Павел
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Луганськтепловоз"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 91005 м. Луганськ вул. Фрунзе, 107
4. Код за ЄДРПОУ 05763797
5. Міжміський код та телефон, факс (0642) 58-42-09 (0642) 58-42-09
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.luganaskteplovoz.com в мережі Інтернет 11.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.04.2014 обрано Голова Наглядової ради Бикадоров Вiктор Петрович СТ 091896
10.02.2009 Ленiнським РВ УМВС в Луганськiй областi
0.00091247251
Зміст інформації:
Голова Наглядової ради Бикадорова Вiктора Петровича (паспорт: серiя СТ № 091896 виданий 10.02.2009 р. Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi) обрано на посаду 11.04.2014 р. за рiшенням Засiдання Наглядової ради (протокол № б/н вiд 11.04.2014р.). Володiє 0,00091247251 % у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 3 роки, згiдно Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова Правлiння, Голова Наглядової ради.
11.04.2014 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Разумовський Сергiй Валерiйович (громадянин РФ) 18 09 437156
13.04.2010 Вiддiлом УМФС Росiї у Волгоградськiй областi в м. Волжськом код. 340-011
0
Зміст інформації:
Голова Ревiзiйної комiсiї Разумовського Сергiя Валерiйовича (громадянин РФ) (паспорт: серiя 18 09 № 437156 виданий 13.04.2010 р. Вiддiлом УМФС Росiї у Волгоградськiй областi в м. Волжськом код. 340-011) обрано на посаду 11.04.2014 р. за рiшенням Засiдання Ревiзiйної комiсiї (протокол № б/н вiд 11.04.2014р.). Посадова особа не має частки у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 3 роки, згiдно Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - заступник керiвника контрольно - ревiзiйного управлiння.