Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Фещенко Нiна Анатолiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30
4. Код за ЄДРПОУ 32987822
5. Міжміський код та телефон, факс (056)3739799 (056)3739799
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці mt.proemitent.info в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.04.2014 припинено повноваження Член (Голова) Наглядової Ради Антонов Сергiй Михайлович АК 044920
20.02.1998 Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 11.04.2014р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви Руденко Т.М. про складання її повноважень як члена Наглядової Ради припинити повноваження членiв Наглядової Ради у попередньому складi Член (Голова) Наглядової Ради Антонов Сергiй Михайлович (паспорт АК №044920 виданий 20.02.1998р. Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi), перебував на данiй посадi 4 роки 5 мiсяцiв. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
11.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової Ради Таранова Оксана Юрiївна АМ 940261
05.04.2002 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 11.04.2014р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви Руденко Т.М. про складання її повноважень як члена Наглядової Ради припинити повноваження членiв Наглядової Ради у попередньому складi Член Наглядової Ради Таранова Оксана Юрiївна (паспорт АМ940261, виданий 05.04.2002р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), перебувала на данiй посадi 10 мiсяцiв. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
11.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової Ради Руденко Тетяна Миколаївна АК 390205
Самарським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 16.11.1998р.
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 11.04.2014р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви Руденко Т.М. про складання її повноважень як члена Наглядової Ради припинити повноваження членiв Наглядової Ради у попередньому складi Член Наглядової Ради Руденко Тетяна Миколаївна (паспорт серiї АК №390205 виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 16.11.1998р.), перебувала на данiй посадi 10 мiсяцiв. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
11.04.2014 обрано Член Наглядової Ради Антонов Сергiй Михайлович АК 044920
20.02.1998 Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 11.04.2014р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Наглядову Раду в новому складi у кiлькостi 3 осiб: Член Наглядової Ради Антонов Сергiй Михайлович (паспорт АК №044920 виданий 20.02.1998р. Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi), протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади президента Асоцiацiї «РФС», голови Наглядової ради ПрАТ «МТ».Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
11.04.2014 обрано Член Наглядової Ради Таранова Оксана Юрiївна АМ 940261
05.04.2002 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 11.04.2014р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Наглядову Раду в новому складi у кiлькостi 3 осiб: Член Наглядової ради Таранова Оксана Юрiївна (паспорт АМ940261, виданий 05.04.2002р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади начальника вiддiлу реєстраторської дiяльностi, провiдного фахiвця ЗАТ «Юнiверсал Сек’юрiтiз», провiдного фахiвця ПрАТ «ЮК «Правозахист Iнвест». Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
11.04.2014 обрано Член Наглядової Ради Глазунова Олена Євгенiївна АК 479680
31.03.1999 Павлоградським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй област
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 11.04.2014р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Наглядову Раду в новому складi у кiлькостi 3 осiб: Член Наглядової ради Глазунова Олена Євгенiївна (паспорт АК479680, виданий Павлоградським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 31.03.1999 року), протягом останнiх 5 рокiв займала посади заступника начальнику вiддiлу Павлоградського механiчного заводу ДПВО «Пiвденний машинобудiвний завод», начальника вiддiлу торгiвлi ТБ «Перспектива-Коммодiтi», директора ПАТ «БГП» (сумiсн.). Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
11.04.2014 обрано Голова Наглядової Ради Антонов Сергiй Михайлович АК 044920
20.02.1998 Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Антонов Сергiй Михайлович (паспорт АК №044920 виданий 20.02.1998р. Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi), протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади президента Асоцiацiї «РФС», голови Наглядової ради ПрАТ «МТ». Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Товариства вiд 11.04.2014р. Головою Наглядової ради обрано Антонова С.М. на строк дiї повноважень НР. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
11.04.2014 припинено повноваження Ревiзор Донець Сергiй Михайлович АЕ 349360
04.06.1996 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 11.04.2014р. б/н прийнято наступнi рiшення: 3. У зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Ревiзора Товариства Донця Сергiя Михайловича (паспорт АЕ349360, виданий 04.06.1996р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi) припинити повноваження Ревiзора Товариства Донця С.М. Перебував на данiй посадi 3 роки. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
11.04.2014 обрано Ревiзор Донець Сергiй Михiйлович АЕ 349360
04.06.1996 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 11.04.2014р. б/н прийнято наступнi рiшення: 4. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати строком на 3 роки Ревiзором Донця Сергiя Михайловича (паспорт АЕ349360, виданий 04.06.1996р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади головного бухгалтера, економiста вiддiлу з обслуговування iнвестицiйних фондiв ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс». Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.