Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Кривенко Василь Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 23.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09114 м.Біла Церква П.Запорожця,361
4. Код за ЄДРПОУ 30664834
5. Міжміський код та телефон, факс (04563) 79754, (04563)79188 (04563)79754,79855
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у б/н Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 28.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці bctec.prat.in.ua в мережі Інтернет 24.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.04.2014 припинено повноваження Директор Кривенко Василь Васильович СК 903592
20.11.1998 МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України Київської області
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена виконавчого органу - Дирекції, в зв"язку з ліквідацією колегіального виконавчого органу - Дирекції, згідно принятого рішення загальними зборами акціонерів від 23.04.2014р.та утворенням одноосібного виконавчого органу - директора Товариства.
23.04.2014 припинено повноваження Генеральний директор Яринко Валерій Миколайович СК 247727
21.06.1996 МВ №2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена виконавчого органу- Дирекції, в зв"язку з ліквідацією колегіального виконавчого органу - Дирекції, згідно принятого рішення загальними зборами акціонерів від 23.04.2014року та утворенням одноосібного виконавчого органу- директора Товариства.
23.04.2014 призначено Директор Кривенко Василь Васильович СК 903592
20.11.1998 МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів емітента, який прийняв рішення про ліквідацію колегіального виконавчого органу- Дирекції та утворення одноосібного виконавчого органу - директора Товариства 23.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальними зборами акціонерів. Посадова особа Кривенко Василь Васильович (Паспорт: серія СК номер 903592 виданий 20.11.1998 р. МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області), призначена на посаду Директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова правління ПАТ "Білоцерківська ТЕЦ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00 акцій.
23.04.2014 припинено повноваження Перший заступник генерального директора Шалабай Леонід петрович СК 149402
07.05.1996 МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена виконавчого органу - Дирекції, в зв"язку з ліквідацією колегіального виконавчого органу - Дирекції, згідно принятого рішення загальними зборами акціонерів від 23.04.2014 року та утворенням одноосібного виконавчого органу - директора Товариства.
23.04.2014 припинено повноваження Директор виконавчий Запасний Євгеній Валерійович ІН 008561
11.09.2013 3201
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена виконавчого органу - Дирекції, в зв"язку з ліквідацією колегіального виконавчого органу - Диренції, згідно принятого рішення загальними зборами акціонерів від 23.04.2014 року та утворенням одноосібного виконавчого органу - директора Товариства.