Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Бондар О.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Мега-Полiс»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03110 м.Київ Iвана Клименка, буд.23
4. Код за ЄДРПОУ 30860173
5. Міжміський код та телефон, факс 044 249 20 20 249 20 21
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.mega-polis.biz в мережі Інтернет 18.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.04.2014 припинено повноваження член Наглядової ради Перелома Сергiй Вiталiйович СН 039624
23.01.1996 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 96р.
24.96
Зміст інформації:
17.04.2014 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» припинено повноваження члена Наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» Сергiя Вiталiйовича Переломи, паспорт серiї СН № 039624, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 23.01.1996р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 24,96. Пан Сергiй Вiталiйович Перелома непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 5.09.2007р.
17.04.2014 обрано член Наглядової ради Стогнiй Сергiй Борисович СН 265411
17.09.1996 Шевченкiвський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
17.04.2014 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» обрано членом Наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» Сергiя Борисовича Стогнiя, паспорт серiї СН № 265411, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 17.09.1996р. Частка у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0. Пан Сергiй Борисович Стогнiй
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi займав протягом трьох останнiх рокiв – заступник директора ТОВ «Енерготехпром».
17.04.2014 припинено повноваження голова Наглядової ради Сова Костянтин Володимирович СН 437511
21.02.1997 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києв
0.7239
Зміст інформації:
17.04.2014 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» припинено повноваження голови Наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» Костянтина Володимировича Сови, паспорт серiї СН № 437511, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 21.02.1997р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,7239. Пан Костянтин Володимирович Сова непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 5.09.2007р.
17.04.2014 призначено голова Наглядової ради Сова Костянтин Володимирович СН 437511
21.02.1997 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.7239
Зміст інформації:
17.04.2014 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» обрано головою Наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» Костянтина Володимировича Сову, паспорт серiї СН № 437511, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 21.02.1997р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,7239. Пан Костянтин Володимирович Сова непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi займав протягом трьох останнiх рокiв – директор ТОВ «Енерготехпром».
17.04.2014 припинено повноваження член Наглядової ради ТОВ "Енерготехпром" 32309445
74.3161
Зміст інформації:
17.04.2014 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» припинено повноваження члена Наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енерготехпром», код за ЄДРПОУ – 32309445.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 74,3161. Перебував на посадi з 5.09.2007р.
17.04.2014 призначено член Наглядової ради ТОВ "Енерготехпром" 32309445
74.3161
Зміст інформації:
17.04.2014 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» обрано членом Наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енерготехпром», код за ЄДРПОУ – 32309445.Частка у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 74,3161. Уповноважений представник ТОВ «Енерготехпром» - Сова Костянтин Володимирович, паспорт серiї СН № 437511, виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi 21.02.1997р. Пан Костянтин Володимирович Сова непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має