Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Хотинська Олеся Сергiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
2. Організаційно-правова форма емітента
3. Місцезнаходження емітента 19934 Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Мельники
4. Код за ЄДРПОУ 21379736
5. Міжміський код та телефон, факс 04739-3-54-03 04739-3-54-03
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 80 Бюлетень "Цiннi папери України" 30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://sosonka.prat.ua в мережі Інтернет 29.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 28.04.2014 28.04.2014 фiзична особа 26.96 9.56
Зміст інформації:
28.04.2014 року ПрАТ "ДОЦ "СОСОНКА" з iнформацiї, отриманої вiд депозитарiя, стало вiдомо наступне:
Пакет акцiй фiзичної особи зменшився з 1859976 (26,96%) до 659976 простих iменних акцiй (9,56% статутного капiталу) та став менше нiж 10% голосуючих акцiй.
2 28.04.2014 28.04.2014 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БУЛ-СПРЕД" 30070412 28.96 46.35
Зміст інформації:
28.04.2014 року ПрАТ "ДОЦ "СОСОНКА" з iнформацiї, отриманої вiд депозитарiя, стало вiдомо наступне:
Пакет акцiй юридичної особи – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БУЛ-СПРЕД» (код ЄДРПОУ 30070412, мiсцезнаходження 18002, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Слави,11, к.4) яка володiла бiльше нiж 10% голосуючих акцiй, збiльшився з 1998000 (28,96% статутного капiталу) до 3198000 (46,35%).