Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Хотинська Олеся Сергiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 19934 Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Мельники
4. Код за ЄДРПОУ 21379736
5. Міжміський код та телефон, факс 04739-3-54-03 04739-3-54-03
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://sosonka.prat.ua в мережі Інтернет 30.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2014 обрано Директор Хотинська Олеся Сергiївна
д/н
9.56
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Директор Хотинська Олеся Сергiївна (не надано згоду на розголошення даних), який володiє 659976 шт. (9,56%), термiном на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: Директор ПрАТ «ДОЦ «Сосонка», Директор Дитячої спортивної школи №1 м. Черкаси. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014 обрано Голова наглядової ради Хотинський Олексiй Юрiйович
д/н
14.27
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Голова наглядової ради Хотинський Олексiй Юрiйович (не надано згоду на розголошення даних), який володiє 984817 шт. (14.27%), термiном на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: Голова наглядової ради ПрАТ «ДОЦ «Сосонка», в.о. голови правлiння ВАТ "Агроспецмонтаж". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014 звільнено Голова наглядової ради Хотинський Олексiй Юрiйович
д/н
14.27
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Голова наглядової ради Хотинський Олексiй Юрiйович (не надано згоду на розголошення даних), який володiє 984817 шт. (14.27%). Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: в.о. голови правлiння ВАТ "Агроспецмонтаж". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014 звільнено Член наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович
д/н
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Член наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович (не надано згоду на розголошення даних), який володiє 0 шт. (0%). Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: спецiалiст по комп'ютерах та мережах ТОВ "Бул-Спред". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014 звільнено Член наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бул-Спред"
д/н
46.35
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Член наглядової ради ТОВ "Бул-Спред" (ЄДРПОУ 30070412, м.Черкаси, вул.Слави,11, к.4), який володiє 3198000 шт. (46,35%). Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: не надається, оскiльки «юридична особа». Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014 звільнено Ревiзор Хотинський Володимир Юрiйович
д/н
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Ревiзор Хотинський Володимир Юрiйович (не надано згоду на розголошення даних), який володiє 0 шт. (0%). Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: директор ТОВ "Бул-Спред". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014 звільнено Директор Хотинська Олеся Сергiївна
д/н
9.56
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Директор Хотинська Олеся Сергiївна (не надано згоду на розголошення даних), який володiє 659976 шт. (9,56%). Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: Директор Дитячої спортивної школи №1 м. Черкаси. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014 обрано Член наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович
д/н
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Член наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович (не надано згоду на розголошення даних), який володiє 0 шт. (0%), термiном на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: Член наглядової ради ПрАТ «ДОЦ «Сосонка», спецiалiст по комп'ютерах та мережах ТОВ "Бул-Спред". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014 обрано Член наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бул-Спред"
д/н
46.35
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Член наглядової ради ТОВ "Бул-Спред" (ЄДРПОУ 30070412, м.Черкаси, вул.Слави,11, к.4), який володiє 3198000 шт. (46,35%), термiном на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: не надається, оскiльки «юридична особа». Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014 обрано Ревiзор Хотинський Володимир Юрiйович
д/н
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Ревiзор Хотинський Володимир Юрiйович (не надано згоду на розголошення даних), який володiє 0 шт. (0%). Посади, якi обiймала особа: Ревiзор ПрАТ «ДОЦ «Сосонка», директор ТОВ "Бул-Спред". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.