Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Цеснек Павел
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.07.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Луганськтепловоз"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 91005 м. Луганськ Фрунзе, 107
4. Код за ЄДРПОУ 05763797
5. Міжміський код та телефон, факс (0642) 58-42-09 (0642) 58-42-09
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.07.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці luganskteplovoz.com в мережі Інтернет 04.07.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.07.2014 припинено повноваження Генеральний директор Цеснек Павел (громадянин Чеської Республiки) P CZE 40276166
15.09.2011 PRAНA 5
0
Зміст інформації:
03.07.2014 р. Засiданням Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз» (Протокол Засiдання Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз» вiд 03.07.2014 р. № б/н), прийнято рiшення про припинення з 06.07.2014 р. повноважень Генерального директора ПАТ «Луганськтепловоз» Цеснека Павла (громадянин Чеської Республiки) (паспорт серiї P CZE № 40276166, виданий 15.09.2011 р. PRAНA 5), з розiрванням Контракту з Генеральним директором Публiчного акцiонерного товариства «Луганськтепловоз» вiд 06.07.2012 р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «Луганськтепловоз» (0 %). Цеснек Павел перебував на посадi 2 роки та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
03.07.2014 обрано Генеральний директор Карпов Петро Миколайович ЕМ 159284
15.04.1999 Артемiвським РВЛМУ УМВС України в Луганськiй областi
0
Зміст інформації:
03.07.2014 р. Засiданням Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз» (Протокол Засiдання Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз» вiд 03.07.2014 р. № б/н), прийнято рiшення про обрання з 07.07.2014 р. Генеральним директором ПАТ «Луганськтепловоз» Карпова Петра Миколайовича (паспорт серiї ЕМ № 159284, виданий 15.04.1999 р. Артемiвським РВЛМУ УМВС України в Луганськiй областi), строком на три роки. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «Луганськтепловоз» (0 %) та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Карпов П.М. протягом останних п'яти рокiв займав наступнi посади: член Правлiння компанii – директор з виробництва продукцii ВАТ «ХК «Луганськтепловоз»; директор з виробництва продукцii ПАТ «Луганськтепловоз».