Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о. Голови Правління       Радченко В.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.02.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОБАНК"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04071 м. Київ вул. Воздвиженська, 56
4. Код за ЄДРПОУ 19357762
5. Міжміський код та телефон, факс (044)201-69-33 (044)201-69-50
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.02.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 27 Бюлетень. Цінні папери України. 16.02.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energobank.com.ua в мережі Інтернет 13.02.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.02.2015 звільнено Член Спостережної ради Францкевич Ігор Євгенович
0
Зміст інформації:
11.02.2015 р. внесено зміни до складу Спостережної ради ПАТ "ЕНЕРГОБАНК":
Припинити з "11" лютого 2015 р. повноваження члена Спостережної ради ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" Францкевича Ігоря Євгеновича (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала) в зв'язку зі звільненням за станом здоров'я (заява про звільнення від 11.02.2015 р.) у відповідності до ст. 57 закону "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. Не володіє часткою в статутному капіталі ПАТ "ЕНЕРГОБАНК". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Францкевич І.Є. перебував на посаді з 04.11.2014 р. Замість звільненої особи нікого не призначено.