Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       А.А. Нархов
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.03.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03057 м. Київ вул. Ежена Потьє, 6
4. Код за ЄДРПОУ 00382496
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 453-20-84 (044) 453-20-84
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.03.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 58 (2062) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 26.03.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.rosinka.ua в мережі Інтернет 25.03.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.03.2015 припинено повноваження Голова правлiння Герман Сергiй Миколайович СО 654572
14.09.2001 Залiзничним РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (протокол № 48 вiд 12 березня 2015 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме:
достроково припинено повноваження Голови правлiння Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (далi - Товариство) Германа Сергiя Миколайовича (паспорт СО 654572, виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi 14 вересня 2001 року), який перебував на цiй посадi з 17 лютого 2012 року по 12 березня 2015 року. Герман С.М. не є акцiонером Товариства. Пiдставою для прийняття такого рiшення стала заява Голови правляння Товариства Германа С.М. про дострокове розiрвання контракту за згодою сторiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Герман С.М.не має, протягом своєї дiяльностi займав посади: Голови правлiння Товариства та Комерцiйного директора Товариства.
12.03.2015 обрано Голова правлiння Нархов Андрiй Анатолiйович ВС 219414
25.02.2000 Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (протокол № 48 вiд 12 березня 2015 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: обрано на посаду Голови правлiння Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (далi - Товариство) Нархова Андрiя Анатолiйовича (паспорт ВС 219414, виданий Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 25 лютого 2000 року), строком на один рiк. Пiдставою для прийняття такого рiшення стало дострокове припинення повноважень попереднього Голови правлiння Товариства. Нархов А.А. не є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Нархов А.А. протягом останнiх п'яти рокiв Нархов А.А. займав посади: Генерального директора Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», директора ТОВ «Донецька паливноенергетична компанiя», директора ТОВ «Спецтехвпровадження».
12.03.2015 обрано Член правлiння Янчик Iлля Олексiйович СН 424334
04.02.1997 Харкiвським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (протокол № 48 вiд 12 березня 2015 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: обрано на посаду члена правлiння Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» Янчика Iллю Олексiйовича (паспорт СН 424334 виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi 04 лютого 1997 року) строком на один рiк. Пiдставою для прийняття такого рiшення стала необхiднiсть обрання на вакантну посаду Члена правлiння Товариства. Янчик I.О. не є акцiонером Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Янчик I.О. протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: заступника Генерального директора з виробництва та Директора з виробництва Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка».